Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Wet DBA - update juli 2023

ZZP

In het kort

De Belastingdienst heeft een aantal van de modelovereenkomsten van Metaalunie en Techniek Nederland opnieuw goedgekeurd. Het gaat om de volgende overeenkomsten:

 • Onderaannemingsovereenkomsten waarbij de zzp’er (grotendeels) in zijn eigen werkplaats werkt.

 • Onderaannemingsovereenkomsten waarbij de zzp’er op locatie werkt (bijv. op een bouwplaats).

De andere modelovereenkomsten zijn nog niet opnieuw goedgekeurd. Denk aan de onderhoudsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht. Hiervoor kunt u nog de 'oude' overeenkomsten gebruiken.  

De opnieuw goedgekeurde overeenkomsten staan op dit moment nog niet op de website van de Belastingdienst. Hier zal zeer binnenkort verandering in komen.

Welke overeenkomsten zijn in juli 2023 goedgekeurd?

De overeenkomsten die de Belastingdienst opnieuw heeft goedgekeurd, zijn de volgende: 
 


Hoelang is de goedkeuring geldig?

De goedkeuring is 5 jaar lang geldig. De goedkeuring voor werken op locatie loopt af op 12 juli 2028 en die voor werken in/vanuit de eigen werkplaats op 10 juli 2028. 


U gebruikt nu nog de vorige overeenkomst uit 2016. Wat nu?

Wij raden u aan over te stappen op het gebruik van de nieuwe goedgekeurde modelovereenkomsten. Deze verschillen namelijk van de vorige overeenkomsten. Daarnaast zijn de vorige overeenkomsten nu definitief niet meer geldig.


Wat zijn de belangrijkste verschillen met de vorige modelovereenkomsten?

Het belangrijkste verschil met de vorige modelovereenkomsten is dat nu in de modelovereenkomsten is opgenomen dat de onderaannemer kleding mag dragen die de aannemer of diens opdrachtgever ter beschikking stelt in verband met veiligheid of zichtbaarheid, als op de buitenzijde van deze kleding maar geen naam of logo van de aannemer of diens opdrachtgever zichtbaar is. Deze bepaling is geel en mag u niet verwijderen of aanpassen. Doet u dat wel, dan geeft de modelovereenkomst geen zekerheid meer voor de loonheffingen.

Daarnaast staat in de versies voor de aannemer nu een relatiebeding in de overeenkomsten. De zzp’er mag niet rechtstreeks met de klant van de aannemer zaken doen. De duur van dit beding is echter wel beperkt. Ook zijn er meer bepalingen geel in vergelijking met de vorige modelovereenkomsten.


Andere modelovereenkomsten (nog geen nieuwe goedkeuring gekregen)

Ook voor de andere modelovereenkomsten hebben wij opnieuw goedkeuring gevraagd. Die goedkeuring hebben wij nog niet gekregen. Dit zal nog enige tijd duren. Omdat wij opnieuw goedkeuring hebben aangevraagd, mag u de hieronder genoemde modelovereenkomsten blijven gebruiken totdat de nieuwe overeenkomsten zijn goedgekeurd of de Belastingdienst aangeeft dat de oude overeenkomsten niet meer mogen worden gebruikt.


Hoofdaannemingsovereeenkomsten:

 1. Hoofdaannemingsovereenkomst, werken op locatie, versie Opdrachtgever;
  - Bij deze overeenkomst hoort een set algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden, met toelichting.

 2. Hoofdaannemingsovereenkomst, werken op locatie, versie Aannemer
  - Bij deze overeenkomst horen de Metaalunievoorwaarden

 3. Hoofdaannemingsovereenkomst, werken in of vanuit de eigen werkplaats, versie Opdrachtgever;
  - Bij deze overeenkomst hoort een set algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden, met toelichting.

 4. Hoofdaannemingsovereenkomst, werken in of vanuit de eigen werkplaats, versie Aannemer;
  - Bij deze overeenkomst horen de Metaalunievoorwaarden.


Onderhoudsovereenkomsten:

 1. Onderhoudsovereenkomst, eenmalig onderhoud, versie Opdrachtnemer;

 2. Onderhoudsovereenkomst, preventief onderhoud, versie Opdrachtnemer;

 3. Onderhoudsovereenkomst, storingsonderhoud, versie Opdrachtnemer;

 4. Onderhoudsovereenkomst, preventief én storingsonderhoud, versie Opdrachtnemer;


Overeenkomst van opdracht:

 1. Overeenkomst van opdracht, versie Opdrachtgever;

 2. Overeenkomst van opdracht, versie Opdrachtnemer.
  - Bij deze overeenkomst horen de Metaalunievoorwaarden.


Toelichting op de verschillen tussen de goedgekeurde overeenkomsten

Meer informatie over de verschillen tussen de goedgekeurde overeenkomsten, zodat het voor u duidelijk is welke overeenkomst voor welke situatie gebruikt moet worden, kunt u hier nalezen.


Toelichting op het gebruik van een goedgekeurde modelovereenkomst

Voordat u een goedgekeurde modelovereenkomst gaat gebruiken, dient u vast te stellen of er niet (toch) sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen opdrachtgever en zzp’er. Voor een dienstbetrekking moet er voldaan worden aan de volgende drie eisen: loon, gezag en persoonlijke arbeid. Als één van deze drie voorwaarden ontbreekt, is er geen privaatrechtelijke dienstbetrekking. Er kan dan nog wel een fictieve dienstbetrekking zijn. Deze is op grond van de wet aanwezig bij (onder)aanneming van werk, tenzij de zzp’er voor het overeengekomen werk een zelfstandig ondernemer is. In onze goedgekeurde (onder-)aannemingsovereenkomsten is het zelfstandig ondernemerschap dan ook zeer nadrukkelijk opgenomen.

Vaststellen privaatrechtelijke dan wel fictieve dienstbetrekking
Met de checklist verzekeringsplicht en de zelfstandigheid kunt u vaststellen of er sprake is van een privaatrechtelijke dan wel fictieve dienstbetrekking. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met één van de adviseurs van het Team Sociaaljuridisch. Een zzp'er kan bij twijfel ook de ondernemerscheck van de Belastingdienst doen.

Als blijkt dat de zzp’er feitelijk in dienstbetrekking is, dan zullen opdrachtgever en zzp’er samen moeten kijken of de situatie kan worden omgebogen naar zelfstandig ondernemerschap van de zzp’er. Ook het inhuren van de zzp’er van een gecertificeerd uitzendbureau zou een mogelijkheid kunnen zijn. Mochten opdrachtgever en zzp’er een dienstbetrekking wensen, dan is het raadzaam om vooraf contact op te nemen met het Team Sociaaljuridisch (sj@metaalunie.nl). Door de Wet Werk en Zekerheid (en de daarin opgenomen ketenbepaling) is het namelijk veelal gewenst om de medewerker pas na een ‘wachtperiode’ van minimaal 6 maanden in dienst te nemen.


Fiscale gevolgen

Als partijen in de praktijk handelen in overeenstemming met de tekst uit de goedgekeurde overeenkomsten, mogen zij er (in principe) op vertrouwen dat geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan. De feitelijke uitvoering van de overeenkomst mag dus niet afwijken van wat in de overeenkomst staat. Dit uitgangspunt geldt voor alle goedgekeurde modelovereenkomsten die wij hebben.

Verder is nog van belang dat de Belastingdienst bij de goedgekeurde overeenkomsten in de categorie ‘aanneming van werk’ een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de goedkeuring voor het geval de zzp’er gedurende langere tijd nagenoeg geen andere opdrachtgevers heeft dan die waarmee hij de goedgekeurde modelovereenkomst heeft gesloten. In die situatie kan de afhankelijkheid van de zzp’er van diens opdrachtgever zodanig groot worden dat de Belastingdienst toch de aanwezigheid van een privaatrechtelijke dan wel fictieve dienstbetrekking aanwezig acht.


Aanpassen van een goedgekeurde overeenkomst

Het is - tot op zekere hoogte - mogelijk de goedgekeurde overeenkomsten aan te passen. Op die manier kunt u een overeenkomst meer op maat maken voor uw specifieke situatie. Houd hierbij de volgende regels in acht:
 

 • Gele bepalingen niet wijzigen. U mag geen wijzigingen aanbrengen in de gele bepalingen van de goedgekeurde modelovereenkomsten. Ook mogen de algemene voorwaarden die in de overeenkomst van toepassing worden verklaard, geen afbreuk doen aan de tekst van de gele passages.
   
 • Witte bepalingen mag u aanpassen of weghalen. De witte bepalingen uit de overeenkomsten mag u aanpassen, maar alleen als de aanpassing niet in strijd is met een gele bepaling. Witte bepalingen zijn bepalingen die niet geel zijn. Witte bepalingen verwijderen is sowieso mogelijk. 


Handhaving

Op dit moment handhaaft de Belastingdienst de wet DBA in principe alleen als de opdrachtgever kwaadwillend is. Voor het overige krijgen opdrachtgevers dus geen naheffingen of boetes als achteraf blijkt dat de zzp’er toch in loondienst werkte. 

De Belastingdienst ziet een opdrachtgever als kwaadwillende als u 'opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan omdat u weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking'. De Belastingdienst kan dan correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen. Het is aan de Belastingdienst om dan te bewijzen dat er sprake is van 3 dingen:
 

 • een (fictieve) dienstbetrekking
 • evidente schijnzelfstandigheid
 • opzettelijke schijnzelfstandigheid


Dit zorgt meestal voor een oneigenlijk voordeel of tast het speelveld op een oneerlijke manier aan. De Belastingdienst houdt toezicht door controles uit te voeren (meestal door middels van de periodieke controles loonheffingen).

Blijkt bij een controle dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, maar dat geen sprake is van kwaadwillendheid, dan zal de Belastingdienst nog niet gelijk handhaven, maar de Belastingdienst zal u wel aanwijzingen kunnen geven. U moet dan met de aanwijzingen aan de slag gaan om:
 

 • de arbeidsrelatie zo vorm te geven dat er sprake is van werken buiten dienstbetrekking, of
 • de arbeidsrelatie als dienstbetrekking te verwerken in de aangifte


Hier krijgt u van de Belastingdienst meestal 3 maanden de tijd voor. Mocht de Belastingdienst na deze termijn vaststellen dat u de aanwijzingen niet of niet voldoende hebt opgevolgd en dat er nog steeds sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, zal de Belastingdienst wel kunnen gaan handhaven.

Is geen van voornoemde situaties sprake, dan wordt er niet gehandhaafd. 


Meer informatie en vragen?

Voor vragen over de Wet DBA (wel of niet aanwezigheid van een dienstbetrekking) kunt u contact opnemen met één van de adviseurs van Team Sociaaljuridisch (sj@metaalunie.nl) of Team Ondernemen Economie en Fiscaliteit (bedrec@metaalunie.nl).

Voor vragen over de civielrechtelijke bepalingen van de modelovereenkomsten (bijvoorbeeld over de niet-gele passages of als u twijfelt of er sprake is van aanneming van werk of opdracht) kunt u contact opnemen met een Bedrijfsjuridisch adviseur (bj@metaalunie.nl).

Ook op de website van de Belastingdienst zelf kunt u uiteraard terecht voor meer informatie over de Wet DBA. Zie hiervoor: www.belastingdienst.nl/dba.

Ook interessant