Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Districten

Alle Metaalunieleden zijn regionaal ondergebracht in één van de tien districten. De grenzen van een district worden bepaald door de provinciale grenzen en het aantal leden dat in het gebied gevestigd is. De indeling in districten sluit nauw aan bij de toenemende invloed van de regionale economieën op het beleid van Metaalunie. Bovendien zorgt deze structuur voor een krachtige, regionale bundeling en biedt het aantal leden per district volop mogelijkheden voor regionale activiteiten, thema- en netwerkbijeenkomsten.
 

De organisatie van dit programma is een taak van het districtsbestuur. Het bestuur wordt in de uitvoering van de activiteiten ondersteund door een regiosecretaris en het secretariaat Regiozaken van Koninklijke Metaalunie.
 

Districtsbestuur
Elk districtsbestuur telt minimaal zeven leden. De districtsbestuurders worden gekozen tijdens de jaarlijkse districtsledenvergadering en benoemd voor een periode van drie jaar. Vanuit elk district worden twee bestuurders afgevaardigd in de Raad van Bestuur. Daarnaast wordt een aantal bestuurders gekozen voor de Bondsraad, de algemene ledenvergadering van Koninklijke Metaalunie. Het districtsbestuur behartigt de belangen van de leden in de regio en zet zich actief in voor een ondernemersvriendelijk klimaat. Om dat te bereiken onderneemt het bestuur uiteenlopende activiteiten:
 

  • De organisatie van themabijeenkomsten waarbij de leden worden geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen, de gevolgen van nieuwe wetgeving, subsidieregelingen et cetera. Uiteraard wordt leden tijdens deze bijeenkomst volop gelegenheid geboden in informele sfeer contacten te versterken en aan te gaan;
  • Het organiseren van de jaarvergadering en de Nieuwjaarsbijeenkomst;
  • Het nauwgezet volgen en trachten te beïnvloeden van regionale ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt en beroepsonderwijs, ruimtelijke ordening, milieuzaken en dergelijke. Dit gebeurt onder meer door een vertegenwoordiging in regionale overlegplatforms en overlegstructuren;
  • Het functioneren als klankbord en het leveren van input voor het vaststellen van Metaaluniestandpunten en het beleid. Dit laatste gebeurt door de terugkoppeling van relevante regionale ontwikkelingen aan de betreffende commissies en besturen.