Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Werk uitvoeren in de EU: waar moet ik aan voldoen?

Werk uitvoeren in de EU

In het kort

 • Bij het uitvoeren van tijdelijk werk in de EU, EER en Zwitserland gelden regels voor bedrijf en personeel.

 • Dit heeft te maken met de Europese Internationale detacheringsrichtlijn en de handhavingsrichtlijn.

 • Vaak geldt een meldplicht vooraf aan het werk.

Geldt ook voor de EER en Zwitserland


Bij het tijdelijk uitvoeren van werkzaamheden in de Europese Unie moet u voldoen aan een aantal verplichtingen voor uw bedrijf en personeel. Ook als u ZZP-er bent moet u voldoen aan een aantal regels van het gastland. Met tijdelijk werk wordt bedoeld werk zoals montage of installatie, reparatie en onderhoud. Deze regelgeving komt voort uit Europese afspraken ter bescherming van de (Europese) werknemer, en ter voorkoming van sociale dumping, zoals het inzetten van goedkopere krachten uit een ander land. De internationale detacheringsrichtlijn is behalve door EU landen ook overgenomen door de EVA landen. Zo geldt de richtlijn ook in Zwitserland, Noorwegen, Ijsland, en Liechtenstein. In elk land zijn de regels nationaal uitgewerkt en kunnen daardoor verschillen van elkaar.


Om welke richtlijn gaat het?

Wanneer u tijdelijk werk uitvoert in een ander EU (of EVA) land heeft u te maken met de internationale detacheringsrichtlijn 96/71/EC, welke werd herzien in 2018 (Richtlijn 2018/957/EU). In 2014  werd de handhavingsrichtlijn 2014/67/EU aangenomen. Bij het uitzenden van personeel naar het gastland, moet u de lokale arbeidsvoorwaarden respecteren.

Wat betekent deze Europese regelgeving voor u?

Wanneer u werk verricht in een ander EU (of EER) land moet u de lokale arbeidsvoorwaarden respecteren. Dit betekent dat de kernbepalingen zoals minimale beloning, minimale rusttijden, maximale werkweek e.d. gevolgd moeten worden. Het kan in de praktijk betekenen dat u de beloning van uw werknemer moet aanpassen of dat de geplande uren per week aangepast moeten worden. Om dit te handhaven geldt er vaak een (online) meldplicht in het gastland, ook als u slechts enkele uren of dagen werk verricht. Dit geldt voor werknemers, maar vaak ook voor eigenaren en ZZP-ers. Daarbij moet gemeld worden wáár men gaat werken, met wíe, hoe láng, en wat men verdient.

De lokale arbeidsinspectie verlangt bij een controle bewijzen hiervan, in de lokale taal. Er moet een lokaal vertegenwoordiger (contactpersoon) aangewezen worden die de inspectie te woord kan staan. Voor zelfstandigen zijn de regels vaak net iets anders. Boetes zijn vaak hoog. Voorkomen is daarom beter dan achteraf repareren. Wanneer u een dienst levert op buitenlands grondgebied dient u dus de lokale regels van het betreffende land na te leven anders kan u dit op flinke boetes komen te staan. Het verschilt per land welke regels precies gelden, maar er zijn wel een groot aantal regels die in elk land terugkomen.


Welk type werk valt onder deze Europese regels?

Voor onze sector gaat het om werk zoals montage, installatie, in bedrijfsstelling, reparatie en onderhoud. Het gaat om het fysieke werk met de handen. Dus het geldt niet voor supervisors, en projectleiders. Ook klantenbezoek, en verkoop valt er niet onder.


Waar gaat de regelgeving over?

Een ondernemer kan zijn werknemer naar een ander EU-land sturen om daar tijdelijk werk uit te voeren. Er gelden dan dezelfde basisarbeidsvoorwaarden en rechten. Een uitzending mag niet langer duren dan nodig is, en heeft als doel om een specifieke taak uit te voeren.

Een werknemer valt onder de belangrijkste arbeidsvoorwaarden van het gastland als die gunstiger zijn dan die van het thuisland. Deze arbeidsvoorwaarden hebben o.a. betrekking op: alle basisonderdelen van de beloning zoals bepaald in de nationale wetgeving óf algemeen verbindende cao’s, minimum aantal betaalde vakantiedagen; maximale werktijden, minimale rusttijden, gezondheid en veiligheid op het werk.


Waaraan moet u voldoen?

Een aantal zaken die bij elke opdracht binnen de EU of EVA geregeld moeten worden, waarbij werk wordt uitgevoerd over de grens, zijn:

 • A1 formulier als bewijs van sociale verzekering
 • Identiteitsbewijs nodig voor identificatie ter plaatse
 • Zorgpas met European Health Insurance Card (EHIC)
 • Voldoen aan lokale basisarbeidsvoorwaarden (min. rusttijden, max. werktijden e.d.)
 • Voldoen aan lokaal geldende minimumloon, of cao
   
 • Meldplicht – er geldt vaak een meldplicht voor de werknemers, maar ook voor ZZP-ers
 • Contactpersoon of lokale vertegenwoordiger die de arbeidsinspectie in de lokale taal te woord kan staan bij een controle
 • Documentatie ter plaatse van het voldoen aan regels, o.a. loon en kopie melding (bewijs)
 • Bewaarplicht van 3 jaar voor de documenten per opdracht


Verschillende vereisten per land

De regels kunnen verschillen per land. Hierdoor kunnen de voorwaarden voor wanneer gemeld moet worden anders zijn in België, Duitsland of Zwitserland. Ook heeft elk land andere regelgeving omtrent basis arbeidsvoorwaarden, zoals de maximale werktijden per week, rusttijden, overuren, werk op zondag, en regels omtrent veiligheid. Voor elk land moet u zich daarom hierin verdiepen om hieraan te voldoen. .

Aanvullende vereisten die in sommige landen voorkomen zijn:

 • Vakantiefonds bijdrage per werknemer is in sommige landen vereist, afhankelijk van de cao/werkzaamheden (Soka Bau in Duitsland, en de PDOK in België)
 • Medische keuring voor werknemers kan vereist zijn (Frankrijk)
 • Beroepsbekwaamheid bewijzen is in sommige landen nodig (Duitsland > Handwerkskammer)
 • Speciale certificaat of naambadge verplicht voor op een bouwplaats

Alle landen zijn verplicht informatie te bieden over de regels die er gelden bij het uitvoeren van tijdelijk werk. Hier vindt u de link naar de informatie pagina’s van de verschillende landen.

Informatie per EU land: Informatie en contactpunten per land – Europese Commissie

Informatie detachering in EVA landen: Zwitserland, Noorwegen, IJsland, en Liechtenstein.


 

Eindverantwoordelijkheid bij werken met onderaannemers

U bent eindverantwoordelijk voor al uw onderaannemers. Als zij bij een controle niet voldoen aan de vereisten, dan kunt u ook beboet worden. Dit is vanwege de wet ketenaansprakelijkheid. Controleer dus of iedereen op de hoogte is van de regels, en voldoet men? Het is verstandig hierin samen te werken.

Zelfstandige ondernemers

Voor zelfstandigen geldt dat zij als onderaannemer zelf moeten voldoen aan de lokale regels die gelden voor hen. Naast een eventuele meldplicht en andere lokale vereisten, dient ook rekening te worden gehouden met de regelgeving voor ZZP-ers in dat land. Binnen de EU en EVA is dit vrijwel altijd strikter dan in Nederland.

Als u werkt met ZZP-ers, of u bent zelf een ZZP-er, zorg dan dat u schijnzelfstandigheid voorkomt. De ZZP-er dient een zelfstandige opdracht uit te voeren en dit ook te kunnen bewijzen. De overeenkomst met de opdrachtgever moet een duidelijke, afgebakende opdracht omschrijven. Het is van belang dat hij werkt onder eigen gezag, met eigen gereedschap, eigen bedrijfskleding, vervoer, etc. Als deze persoon ter plaatse toch wordt ingezet als “extra paar handen”, en samenwerkt met medewerkers van een (ander) bedrijf of met andere ZZP-ers, dan kan deze beboet worden en zal daarnaast de hoofdopdrachtnemer ook beboet kunnen worden. Deze laatste zal ook achterstallige premies moeten betalen.  

Uitzendbureaus

Werkt u met uitzendkrachten van uitzendbureaus? Vaak is er een vergunning nodig voor een uitzendbureau om in een ander EU land medewerkers te mogen uitzenden. Zorg dat u bewijs hebt dat zo’n vergunning er is en dat het bureau kennis heeft van de regels voor internationale detachering en de documenten die het moet verzorgen voor de werknemers. Gezien u de uitzendkrachten inhuurt, is het uw eindverantwoordelijkheid dat alles in orde is. Let op: In enkele landen, zoals Duitsland, geldt dat er in de bouw helemaal niet met uitzendkrachten gewerkt mag worden.


Lokale vereisten en aandachtspunten

Gaat u werken aan een gebouw c.q. onroerend goed? Of gaat u een complexe constructie of installatie neerzetten? Zorg dat u bekend bent met de lokale vereisten. Denk aan eventuele bouwvoorschriften, technische eisen, keuringen, certificeringen, veiligheidseisen, normen, en milieuwetgeving. De lokale wet van het gastland geldt. Alleen voldoen aan Nederlandse regels is niet per definitie genoeg.

Reisuren, en reis- en verblijfkosten

Heeft u in dit kader vragen over de verplichtingen uit de Nederlandse cao voor overuren, verschoven uren, werken buiten dagvenster, reisuren, en reis- en verblijfkosten. Neemt u dan contact op met de afdeling sociaal juridisch ledenadvies, via sj@metaalunie.nl, of 030 - 605 33 44. Een overzicht van fiscaal onbelaste vergoedingen zoals verblijfkosten, staat online op deze website.


Vragen?

U kunt voor aanvullende informatie en met vragen terecht bij adviseur Internationaal Ondernemen, mevrouw Voorhuis, via voorhuis@metaalunie.nl, of via 030-6053344, of bij Team Ondernemen, Economie en Fiscaliteit, via oef@metaalunie.nl, afdeling ledenservice.

Specialistisch advies
Het is aan te raden juridisch en fiscaal advies in te winnen van een specialist met kennis van het lokaal recht. Indien gewenst verwijzen wij u graag door naar een specialist uit ons netwerk.


Handige links:

Ook interessant