Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Transitievergoeding

Beëindiging arbeidsovereenkomst

In het kort

 • Bij ontslag of het einde van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer in de regel recht op een transitievergoeding.
 • De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het maandsalaris en de duur van het dienstverband van de werknemer.

Per 1 januari 2020 is de regeling van de transitievergoeding veranderd en veel eenvoudiger geworden. De uitzonderingen die eerder nog bestonden voor werknemers die korter dan twee jaar of juist langer dan 10 jaar in dienst waren en die voor 50-plussers zijn vervallen.

Werknemers hebben nu vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. Bij het aflopen van een tijdelijk contract heeft de werknemer ook recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het maandsalaris en de duur van het dienstverband. Per dag dat het dienstverband duurt, wordt naar rato gerekend. De opbouw is voor iedere werknemer gelijk: 

 • 1/3e maandsalaris* voor elk gewerkt dienstjaar.

* Voor de berekening tellen meer looncomponenten mee zoals bijvoorbeeld de vakantietoeslag.

Er zijn geen uitzonderingen meer. De transitievergoeding is wel gemaximeerd. Het maximum in 2023 is € 89.000,- of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan dit bedrag. U kunt de transitievergoeding eenvoudig berekenen via de volgende link: https://rekenhulptransitievergoeding.nl/.

In de volgende gevallen heeft de werknemer géén recht op een transitievergoeding:

 • de werknemer is ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door hemzelf;
 • bij het ontslag is de werknemer nog geen 18 jaar en heeft hij gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt;
 • de werknemer is ontslagen omdat hij de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • de werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling (‘surseance van betaling’), of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever;
 • in de cao is een voorziening voor een transitievergoeding opgenomen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen;
 • de werknemer is een volgend tijdelijk contract aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract;
 • de werkgever biedt de werknemer een gelijkwaardig contract aan, voordat zijn tijdelijke contract afloopt;
 • de werkgever biedt aan het tijdelijke contract te verlengen, voordat dat contract afloopt. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer het aanbod accepteert.

Let op: onder voorwaarden mogen sommige kosten die een werkgever tijdens of aan het einde van het dienstverband maakt, worden afgetrokken van de transitievergoeding. Het gaat hier om transitiekosten (denk aan scholing of outplacement) of inzetbaarheidskosten (denk aan cursussen gericht op persoonlijke ontwikkeling). Alleen inzetbaarheidskosten die zijn gericht op een andere functie bij een andere werkgever, of op een andere functie bij de eigen onderneming van de werkgever kunnen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht. Dit laatste geldt vanaf 1 juli 2020. Kosten die door de werkgever zijn gemaakt om het functioneren in de eigen functie te verbeteren mogen niet in mindering worden gebracht.

Om aan de voorwaarden voor aftrek van de transitievergoeding te voldoen is het (onder meer) van belang dat de werknemer schriftelijk heeft ingestemd met deze aftrek, bijvoorbeeld in de studiekostenovereenkomst die u met de werknemer aangaat. Op verzoek kunnen wij een studiekostenovereenkomst toezenden waarin zo’n beding is opgenomen, zodat u de gemaakte kosten later kunt verrekenen met de transitievergoeding.

Compensatieregeling:
Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is. Dit geldt ook als een klein bedrijf stopt doordat de eigenaar met pensioen gaat of overlijdt. Zie hiervoor ook de artikelen op deze website over de Compensatieregeling.


Meer informatie Sociaaljuridisch advies, 030-6053344 of sj@metaalunie.nl

Ook interessant