U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Thema's » Think small first

Think small first

Van alle bedrijven in Nederland is 99% een kleinbedrijf en heeft tot 50 werknemers in dienst. Dit percentage wordt steeds hoger. Met dit grote economische belang van het kleinbedrijf is het verbazingwekkend dat bij veel overheidsbeleid nauwelijks rekening wordt gehouden met juist dit kleinbedrijf. Metaalunie zet zich in voor de verdere verbetering van het overheidsbeleid in deze richting.

Er zijn verschillende voorbeelden te noemen die aangeven dat het kleinbedrijf door allerlei eisen, regels en wetgeving benadeeld wordt. Zo is het inkoopbeleid van de overheid zodanig veeleisend dat het kleinbedrijf in veel gevallen het nakijken heeft. Voor subsidieregelingen geldt iets soortgelijks, het kleinbedrijf weet door de gecreëerde drempels vaak relatief weinig gebruik te maken van de subsidieregelingen. Ook allerlei wetgeving leidt tot disproportioneel hoge eisen voor het kleinbedrijf. Zowel in de vorm van administratieve lasten (verplichte certificering, onderzoekeisen, rapportageverplichtingen, e.d.) als nalevingskosten (moeten doen van allerlei extra investeringen). Deze kosten zijn voor een klein bedrijf, afgezet als percentage van de toegevoegde waarde of het aantal medewerkers, vaak veel hoger dan voor het grootbedrijf. De laatste jaren proberen verschillende overheden ook vergunningverlenings- en handhavingstaken te privatiseren, vooral om overheidskosten te besparen. Daarbij wordt dan al snel gedacht aan meer verplichte certificering, wat voor het kleinbedrijf meestal niet past in hun normale bedrijfsproces en als uitermate omslachtig en kostenverhogend wordt ervaren. Ook bij verplichte normering wordt er nog te weinig rekening gehouden met de ‘stakeholder’ kleinbedrijf, doordat grote bedrijven vaak in normalisatiecommissies de eisen bepalen. Zware eisen leiden hierbij tot vergroting van het marktaandeel van het grootbedrijf ten koste van de kleine concurrenten, omdat die laatste groep te weinig omzet heeft om de hogere kosten te kunnen verhalen.

Standpunt Metaalunie
Metaalunie is van mening dat bij de ontwikkeling van nieuw overheidsbeleid de belangrijkste stakeholders uitgangspunt moeten zijn. Dat is dus vooral het kleinbedrijf, daarom ‘Think small first’. Wanneer bij regelgeving gewerkt wordt met onderdrempels, vindt Metaalunie dat er zoveel mogelijk gewerkt moet worden met eenduidige drempels voor wat betreft het aantal medewerkers. En dan liefst zo veel mogelijk drempels tot 50 medewerkers.

Daarnaast moet ook het ‘betalend’ bedrijfsleven en een op locatie reeds gevestigd bedrijf (als belangrijke stakeholders) uitgangspunt zijn bij de ontwikkeling van nieuw overheidsbeleid.

Lees in dit kader de volgende blog van Metaalunie:

Mkb-toets moet

Het lijkt er op dat het praten over het mkb eindelijk omgezet wordt in rekening houden met het mkb! Dat lijkt een nuance, maar er ligt een wereld van verschil tussen. Het kabinet gaat nu op korte termijn de mogelijkheden voor een aparte mkb-toets voor regelgeving onderzoeken. Een pleidooi dat wij namens het MKB-metaal al jarenlang houden. Think small first, ofwel denk vanuit het mkb-bedrijf, dan kunnen grotere bedrijven er ook mee uit de voeten. > Lees meer.

Voorbeelden
In Brussel en Den Haag wordt de oplossing al mondeling uitgedragen: Think small first. Nu nog de toepassing hiervan bij al het overheidsbeleid dat het bedrijfsleven raakt! Bij Think Small First wordt bij nieuw en te wijzigen overheidsbeleid het kleinbedrijf als uitgangspunt genomen. Kan dit kleinbedrijf hier goed mee uit de voeten en zijn er geen disproportioneel hoge kosten of drempels. Als het betreffende overheidsbeleid past voor het kleinbedrijf mag je er van uitgaan dat het midden- en grootbedrijf hier ook mee uit de voeten kan. Dat is een geheel andere benadering dan nu vaak wordt toegepast. Namelijk naar aanleiding van voorbeelden en contacten met het grootbedrijf, om er dan vervolgens achter te komen dat ditzelfde beleid ‘wringt’ voor het kleinbedrijf.

Bij Think small first wordt regelgeving of ander overheidsbeleid passend gemaakt voor het kleinbedrijf. Bij regelgeving kan dat op twee manieren: 

  • de gehele regelgeving (op een bepaald gebied) past zonder uitzondering ‘goed’ voor het kleinbedrijf òf -als dit niet lukt- 
  • er wordt een onderdrempel opgenomen in de regelgeving waaronder een lichter regime geldt. 

Op verschillende wetgevingsgebieden wordt er al met tientallen van dit soort onderdrempels gewerkt, o.a. 

  • met betrekking tot het aantal medewerkers zoals t/m 25 voor de verlichte toets van de (arbo-)RIE, 
  • tot 10 geen personeelsvertegenwoordigingsverplichting,
  • tot 50 geen verplichte OR, etc.

Niet alleen het kleinbedrijf verdient als stakeholder uitgangspunt te zijn bij nieuw overheidsbeleid. Ook de ‘betaler’ en het ‘gevestigde’ bedrijf verdient dat. Veel overheidseisen in regelgeving en verplichte normering en certificering lijken vooral ‘ingefluisterd’ te zijn door het verdienend deel van het bedrijfsleven (leveranciers, onderzoekers, verzekeraars, accountants, bedrijven die geld verdienen aan verplichtingen). Dat terwijl de belangen van de ‘betalers’ ten onrechte niet of nauwelijks zijn meegenomen.

Bij discussies over de nieuwe omgevingswetgeving worden veelal ten onrechte de belangen van ‘gevestigde’ bedrijven opgeofferd aan door gemeente en ontwikkelaars ‘gewenste nieuwe ontwikkelingen in de omgeving’.

Lees ook:
'Mkb-toets moet leiden tot Act small first' (Beleidsvisie, maart 2017) 
Koninklijke Metaalunie is verheugd met de vorig najaar aangenomen motie-Monasch c.s. om alle bestaande en nieuwe Nederlandse regelgeving te onderwerpen aan een 'mkb-toets'. Maar ... de politiek heeft de laatste jaren think small first vooral met de mond beleden. Nu wordt het tijd voor Act Small First: Metaalunie ziet graag dat de mkb-toets leidt tot betere  regelgeving voor het kleine mkb, met minder regeldruk. > Lees meer.

Tweede Kamer akkoord met speciale mkb-toets op wet- en regelgeving
MKB-Nederland is blij dat het kabinet op korte termijn de mogelijkheden voor een aparte mkb-toets/mkb-statuut, in wet- en regelgeving gaat onderzoeken. Omdat veel wet- en regelgeving niet werkbaar is in de praktijk van kleinere bedrijven, pleitte voorzitter Michaël van Straalen eerder al nadrukkelijk voor een aparte status voor het midden- en kleinbedrijf. > Lees meer.

MKB-toets moet disciplinerend werken voor totale overheidsbeleid
Minister Kamp van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer de mogelijkheden beschreven voor een MKB-toets, die de komende tijd nader worden uitgewerkt. “Deze MKB-toets kan hopelijk zeer goed helpen om bestaande en nieuwe regelgeving beter te laten aansluiten op de leefwereld en mogelijkheden van het kleine mkb”, zegt Derk Jan Meijer, beleidssecretaris Deregulering Koninklijke Metaalunie, in een reactie op de brief. Meijer hoopt dat de toets ook disciplinerend werkt voor het overige overheidsbeleid, zoals innovatiebeleid, aanbestedingen en steeds meer aan gemeenten gedelegeerde taken. > Lees meer.

Digitaal Stelsel Omgevingswet – MKB Toets gewenst.
> Lees het artikel uit Metaalunie Beleidsvisie.

Regeerakkoord
Metaalunie is blij dat de MKB Toets een duidelijke plek in het regeerakkoord heeft gekregen. Daarmee wordt een door Metaalunie gestuwde lobby ingewilligd. Metaalunie gaat hier samen met MKB-Nederland hard aan trekken om ook het vervolg een succes te laten worden. Het kleine mkb moet uiteindelijk de maatlat worden voor bestaande en nieuwe regelgeving en overheidsbeleid, waardoor eisen beter aansluiten op het kleinbedrijf en de eisen proportioneel worden. > Lees meer in de reactie van Metaalunie op het Regeerakkoord.

Neem contact op


Derk Jan Meijer

Beleidssecretaris
030-6053344
meijer@metaalunie.nl