U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Metaalunie » Thema's » Omgevingswet

Omgevingswet

In 2023 moet de nieuwe omgevingswetgeving ingaan. Koninklijke Metaalunie pleit ervoor goed op te passen dat de ruimte om te kunnen ondernemen niet in het geding komt.

De nieuwe omgevingswetgeving bundelt ‘alle’ wetten en regels voor ruimte, bouw, infrastructuur, milieu, natuur en water en regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. De regelgeving wordt hiermee volledig herzien. Het vraagt om een andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Door veel minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Daarbij moeten initiatieven in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’.

Helemaal af is het allemaal nog niet. Betere afstemming is bijvoorbeeld nodig op wat het mkb, de industrie en bestaande bedrijven die met nieuwe ontwikkelingen in de directe omgeving krijgen te maken, raakt. De Omgevingswet is inmiddels door de Eerste Kamer aangenomen. Nu wordt gewerkt aan Invoeringsbesluit.

Parallel aan de Omgevingswet zijn aanvullingswetten opgesteld over bodem, natuur, grondeigendom en geluid. Die onderwerpen worden opgenomen in de Omgevingswet. De laatste planning is dat de Omgevingswet op 1 juli 2023 in werking treedt. 26 wetten (4700 artikelen) worden samengevoegd tot één (350 artikelen) en van 60 AMvB’s worden er vier. En ruim 60 Ministeriële regeling wordt één ministeriële regeling. Dat kostte veel tijd omdat de overheid contact heeft gezocht met onder meer het georganiseerde bedrijfsleven en de VNG. De overheid bleek bereid om een deel van de ingebrachte oplossingen mee te nemen. Brancheorganisaties als Metaalunie hebben tijdens een eerste consultatie honderden verbeteringen voorgesteld.

Meedenken
Oplossingen zijn gezocht voor specifieke problematiek als oprukkende woningbouw (zie ook ‘geluidregelgeving’). VNO-NCW en MKB-Nederland zijn erg blij met Metaalunie die meedenkt aan specifieke dingen, die anders niet aan het licht komen. Zo heeft Metaalunie, aandacht gevraagd voor de oprukkende woningbouw. De vrees bestond en bestaat, dat bedrijven de dupe zouden worden als woningbouw te dicht bij bestaande bedrijven zou komen. Het kan niet zo zijn dat een bestaande situatie die al jarenlang zo is, door omwonenden en zeker niet door nieuwe bewoners aangevochten wordt. Metaalunie heeft gepleit voor een oplossing en die is deels gevonden in het Omgevingsplan en Bkl (één van de vier Omgevingswet AMvB’s.

Decentralisatie
Uitgangspunt van de wet is decentralisatie. Als het Rijk zaken belangrijk vindt, dan regelt hij die zelf en dan mag de gemeente niets doen. Gelijke monniken, gelijke kappen voor bedrijven. Het Rijk wilde een aantal punten niet meer regelen in de nieuwe AMvB’s ‘Bal’ en ‘Bbl’ (zie ook kader ‘AMvB’s’). Dat baart zorgen. Het Rijk doet dat om bedrijven een plezier te doen, maar Metaalunie denkt dat het contraproductief is. Het verdwijnen van rijksregels wordt toegejuicht, maar niet als de kans groot is dat die op gemeentelijk niveau 350 keer terugkomen.

De uitvoeringswetgeving is - ondanks de vereenvoudiging - nog steeds complex. Daarom komt er ook een digitale infrastructuur: een samenhangend digitaal stelsel met een schat aan informatie (DSO – Digitaal Stelsel Omgevingswet). Het is een plek waar gebruikers terecht kunnen voor allerlei gegevens over de leefomgeving, het vinden van de algemene van toepassing zijnde regels en voor het doen van meldingen en aanvragen van vergunningen (indien noodzakelijk). De informatie die er te vinden is, is ook gevalideerd.

Deze nieuwe wetgeving is uitermate belangrijk voor het toekomstige, lokale, omgevingsklimaat van de Metaalunieleden. Omdat de materie ingewikkeld en het lobbykrachtenspel groot was en is, met onder andere de VNG met veel eigen belang, werkt Metaalunie zo veel mogelijk samen met collega- brancheorganisaties. Aandachtspunten hierbij waren en zijn o.a. :

• proportionele eisen voor het kleinbedrijf,
• verbetering positie bedrijven die op huidige locatie gevestigd blijven,
• oplossen oprukkende woningbouwproblematiek,
• vaak liever algemene rijksregels dan gemeentelijke willekeur,
• minder onderzoeklasten en
• geen invoering voordat het noodzakelijke en klantvriendelijke DSO beschikbaar is.

Standpunt Metaalunie
Het is goed dat de industrie en het MKB landelijk wordt gekoesterd, maar beter is het als het lokale omgevingsklimaat ook goed is. Metaalunie vindt dat in het nieuwe omgevingsrecht de rechten van de bestaande industrie/het bestaande MKB daarom beter geregeld moeten zijn en niet worden opgeofferd aan gemeentelijke flexibiliteit ten behoeve woningbouw. Metaalunie maakt zich sterk voor de belangen van haar leden in deze nieuwe omgevingswetgeving.

Voorbeeld
Veel Metaalunieleden hebben last van te dicht bij bestaande bedrijven geplande nieuwe woningen of andere ‘milieugevoelige bestemmingen’. Daarom wordt bij het bespreken van de omgevingswet ook het al langer bestaande probleem van 'oprukkende woningbouw' besproken. Oprukkende woningbouw gaat ten koste van de milieu-, uitbreidings- en wijzigingsruimte van bedrijven, waardoor ze vaak compleet klem worden gezet. Gemeenten hebben een financieel belang bij gronduitgifte die ten onrechte vaak zwaarder weegt dan de belangen van hun eigen werkgevende industrie. Op jaarbasis kost dit het bedrijfsleven € 340 miljoen. Zo zijn in het Noordzeekanaalgebied tot 2040 maar liefst 300.000 woningen gepland, in een gebied vol bruisende industrie.

> Lees ook de brief aan de Tweede Kamer (Vaste commissie Infrastructuur en Milieu): 'Reactie op consultatie versies van Omgevingswet-AMvB’s

Links

Neem contact op

'De lobby voor een MKB-vriendelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) loopt op volle toeren.'


Derk Jan Meijer

Beleidssecretaris
030-6053344
meijer@metaalunie.nl