U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Metaalunie » Organisatie » Bondsraad

Bondsraad

De Bondsraad is samengesteld uit leden, te benoemen vanuit elk district. Per 200 leden heeft een district een zetel in de Bondsraad. Leden van de Raad van Bestuur hebben het recht vergaderingen van de Bondsraad bij te wonen met adviserende stem. De heer G.F. Kaanen, voorzitter van Koninklijke Metaalunie, treedt op als voorzitter van de Bondsraad.

De Bondsraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging, ter vergelijking met een algemene ledenvergadering. De Bondsraad stelt de statuten en reglementen vast en keurt de financiële stukken van de vereniging goed. In de jaarvergadering van de Bondsraad moeten ten minste de volgende punten worden behandeld:

 1. vaststellen jaarverslag over het voorafgaande verenigingsjaar
 2. goedkeuren van het beknopte financiële verslag over het voorafgaande jaar, inhoudende
  de balans en de resultatenrekening, na voorafgaande goedkeuring door de financiële commissie uit de Bondsraad
 3. goedkeuren van het accountantsrapport m.b.t. de controle van de financiële administratie van de vereniging
 4. vaststellen van de begroting voor het volgende verenigingsjaar
 5. vaststellen van de verenigingscontributie voor het volgende verenigingsjaar
 6. verkiezing of benoeming van de voorzitter

Daarnaast neemt de Bondsraad besluiten over voorstellen van districten, voorstellen die door bemiddeling van het districtsbestuur bij de Raad van Bestuur zijn ingediend en voorstellen van de Raad van Bestuur. Dit zijn voorstellen zoals wijzigingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, het districtsreglement en de branchegroepreglementen.

De Bondsraad is bevoegd tot:

 1. het uitbrengen van adviezen aan de Raad van Bestuur
 2. het nemen van besluiten die alle leden van de vereniging of bepaalde groepen
  binnen de vereniging binden
 3. het vaststellen van reglementen ter uitvoering van de statuten