Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Ketenaansprakelijkheid voor loon

Overig ondernemen & recht

In het kort

In de Wet Aanpak Schijnconstructies is een regeling opgenomen om onderbetaling van werknemers tegen te gaan die werkzaam zijn in een keten van opdrachtgevers, opdrachtnemers en (onder)aannemers. Ook u kunt worden aangesproken. Lees in dit artikel hoe u het risico hierop kunt verkleinen.

In hoofdlijnen houdt deze regeling het volgende in:
Als een werknemer minder krijgt dan waar hij volgens de toepasselijke cao (of volgens de Wet Minimumloon) recht op heeft, dan kan hij eerst zijn werkgever of de opdrachtgever van zijn werkgever hierop aanspreken. Als het de werknemer niet lukt om het achterstallige loon van zijn werkgever of diens opdrachtgever te krijgen, dan mag de werknemer één voor één de hogere schakels in de keten aanspreken tot betaling van het achterstallige loon.

Een volgende schakel mag pas worden aangesproken als de schakel daarvoor niet tot betaling overgaat, om redenen die specifiek in de wet zijn opgesomd. De belangrijkste redenen die de wet noemt, zijn: als de aangesproken schakel niet in het handelsregister staat, als deze partij failliet is en de failliete boedel de vordering niet kan voldoen, als deze partij door een rechter is veroordeeld tot betaling, maar er niet aan het vonnis kan worden voldaan of als de aangesproken partij aantoont dat de onderbetaling hem niet kan worden verweten. Doet zich zo’n omstandigheid voor, dan komt de volgende schakel in beeld.

De onderbetaalde werknemer heeft verder het recht om bij iedere schakel in de keten naam en adresgegevens op te vragen van de opdrachtgever/aannemer van die schakel, zijn opdrachtnemer/onderaannemer en van de hoofdopdrachtgever. Deze gegevens moeten binnen twee weken na het verzoek van de werknemer worden gegeven. De schakel die deze verplichting niet nakomt, kan door de werknemer tot betaling van het achterstallige loon worden aangesproken, ook al was deze partij in de ketenvolgorde nog niet aan de beurt.  

De hoofdopdrachtgever loopt nog twee andere risico’s: bij ernstige onderbetaling die minimaal 3 maanden duurt, kan de hoofdopdrachtgever rechtstreeks door de werknemer tot betaling worden aangesproken. Dat kan echter pas zes maanden nadat hij door de werknemer is geïnformeerd over de onderbetaling. Ook in dit geval hoeft de werknemer de ketenvolgorde niet in acht te nemen. Is een jaar nadat de hoofdopdrachtgever over de onderbetaling is geïnformeerd het loon nog steeds niet voldaan, dan moet de hoofdopdrachtgever betalen. Hier zijn wel wat aanvullende voorwaarden aan verbonden, waaronder de voorwaarde dat de werkgever en diens opdrachtgever niet hebben betaald op grond van een in de wet genoemde reden.

Of de onderbetaling een bepaalde partij verweten kan worden, hangt af van de maatregelen die deze partij heeft genomen om onderbetaling in de keten te voorkomen. U kunt denken aan de volgende maatregelen:

  1. Zijn de prijzen van uw opdrachtnemer twijfelachtig laag, gaat u dan na of daarvoor werknemers wel correct kunnen worden betaald.
  2. Maak contractuele afspraken met uw opdrachtnemers m.b.t. het voorkomen van en handelen bij onderbetaling in de keten;
  3. Doe alleen zaken met bedrijven die in het Handelsregister of een buitenlands register voor ondernemingen staan;
  4. Probeer zo veel mogelijk zaken te doen met gecertificeerde opdrachtnemers (bijv. een SNA-gecertificeerd uitzendbureau).
  5. Onderneem direct actie als u erachter komt dat een werknemer in de keten wordt onderbetaald: laat uzelf informeren over de ontstane situatie, spreek lagere schakels aan, eis nakoming van de contractuele afspraken of treedt bemiddelend op.

Metaalunie heeft naar aanleiding van deze wet de overeenkomst van opdracht en de (onder)aannemingsovereenkomst die wij voor onze leden beschikbaar hebben aangepast. Het opleggen van een aantal verplichtingen aan uw opdrachtnemer is echter slechts één maatregel en geeft dus geen garantie dat de werknemer u niet aansprakelijk kan stellen.

Vragen?
Wilt u de aangepaste opdracht- of aannemingsovereenkomst ontvangen, neemt u dan contact op met één van de bedrijfsjuririsch adviseurs via bj@metaalunie.nl of 030 - 605 33 44. 

Ook interessant