U bent niet ingelogd.

Ledenadviseur buitendienst regio Noord

Koninklijke Metaalunie is een ondernemersorganisatie met heel veel professionals die allemaal supergoed zijn op een specifiek vakgebied. Metaalunie is vooral ook een vereniging met 15.000 lidbedrijven, actief in de mkb-maakindustrie. En om die lidbedrijven te adviseren op allerlei gebieden heeft Metaalunie onder andere buitendienstadviseurs. Ben jij een relatiemanager die gelukkig wordt van een hele diverse functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid? Lees dan snel verder.

Wat ga je onder andere doen?
De buitendienstadviseur adviseert de Metaalunieleden in de regio op het brede terrein van bedrijfsvoering. Hij/zij legt contacten met potentiële leden en onderhoudt de relatie met die leden, onder andere door representatie en betrokkenheid bij regionale Metaalunie-activiteiten. Je werkt vanuit huis in het gebied.

Onze droom kandidaat heeft uitstekende contactuele eigenschappen en sociale vaardigheden. Hij/zij is zelfstandig, heeft een goed ontwikkeld marktgerichte sensitiviteit en is service- en resultaatgericht. Kan uitstekend samenwerken met collega’s en andere behartigers van de belangen van Metaalunie. Heeft bovendien grote affiniteit met ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Heel belangrijk voor het goed vervullen van de functie is een brede kennis van algemene bedrijfsvoering en in het bijzonder van het bedrijfsklimaat in de betreffende regio. Hiermee draagt hij of zij bij aan de professionele eerstelijnsadvisering van het gehele team.

Jouw profiel
Je hebt tenminste een relevante opleiding op hbo-niveau. Van de kandidaat wordt aantoonbare kennis en vaardigheden verwacht op diverse ondernemersgebieden, zoals personeel (HRM) en algemene bedrijfsvoering. Voor een juiste ‘feeling’ met de leden heb je een meerjarige ervaring in de maakindustrie met advisering bij operationele en strategische ondernemersvraagstukken. Aantoonbare ervaring in soortgelijke functie(s) heeft onze voorkeur. De kandidaat is woonachtig in het werkgebied (Groningen, Friesland). Het beheersen van de Friese en Groningse taal is een pre.

Over Koninklijke Metaalunie
Koninklijke Metaalunie maakt zich als vertegenwoordiger van de mkb-maakindustrie sterk voor een actieve en op de maakindustrie toege¬spitste ondersteuning. We richten onze dienstverlening op zowel eenmanszaken als bedrijven met meer dan 100 werknemers. De 15.000 bedrijven die wij vertegenwoordigen hebben een gezamenlijke omzet van 30 miljard euro, en hebben samen zo’n 180.000 werknemers.

Onze medewerkers adviseren de leden op sociaal, juridisch, economisch en fiscaal terrein. Daarnaast behartigen wij de collectieve ondernemersbelangen van de mkb-maakindustrie, de lobby, en zijn wij direct in gesprek met politiek Den Haag. We hebben centraal ons kantoor in Nieuwegein, maar veel van de 145 medewerkers werken door het hele land, dichtbij de leden.

Wat bieden wij?
Een professionele werkomgeving in een innovatieve sector met 12 directe teamleden en in totaal 145 collega’s. Goede ondersteunende diensten, prima werkklimaat, verdiensten navenant aan de zwaarte van de functie, goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wil je meer weten?
Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Stef Verf, teamleider Buitendienst, op telefoonnummer 030-6053344. Bekijk ook deze website voor meer informatie.

Direct reageren?
Herken je jezelf in het bovenstaande profiel en wil je solliciteren naar deze functie, stuur dan jouw motivatie met cv per e-mail aan personeelsadministratie@metaalunie.nl.Ledenadviseur bûtentsjinst region Noard

Koninklijke Metaalunie is in ûndernimmersorganisaasje mei in soad professionals dy't allegear tige tûk binne yn in spesifiek fakgebiet. Metaalunie is foaral ek in feriening mei 15.000 lidbedriuwen, aktyf yn de mkb-maakyndstry. En om die lidbedriuwen te advisearjen op allerhande gebieten hat Metaalunie ûnder oare bûtentsjinstadviseurs. Bisto in relaasjemanager dy't lokkich wurdt fan in tige ôfwikseljende funksje mei in soad frijheid en ferantwurdlikheid? Lês dan gau fierder.


Wat silst ûnder oare dwaan?
De bûtentsjinstadviseur advisearret de Metaalunieleden yn de regio op it brede mêd fan bedriuwsfiering. Hy/sy leit kontakt mei potinsjele leden en ûnderhâld de relaasje mei die leden, ûnder oare troch represintaasje en belutsenheid by regionale Metaalunie-aktiviteiten. Do wurkest fanút hûs yn it gebiet.

Ús dreamkandidaad hat trekflike kontaktuele eigenskippen en sosjale feardichheden. Hy/sy is selfstannich, hat in goed ûntwikkele merkrjochte sensitiviteit en is service- en resultaatrjochte. Kin treflik gearwurkje mei kollega's en oare behertigers fan de belangen fan de Metaalunie. Hat boppedat grutte affiniteit mei ûndernimmers yn it midden- en lytsbedriuw. Tige wichtich foar it goed besetten fan de funksje is in brede kennis fan algemiene bedriuwsfiering en yn it bysûnder fan it bedriuwsklimaat yn de regio oanbelangjend. Hjirmei draagt hy of sy by oan de profesjonele earstelijnsadvisearing fan it hiele team.

Dyn profiel
Do hast yn alle gefallen in relefante oplieding op hbo-nivo. Fan de kandidaad wurdt oantoanbere kennis en feardigens ferwachte op ferskate ûndernimmersgebieten, lykas personiel (HRM) en algemiene bedriuwsfiering. Foar de krekte 'feeling' mei de leden hast mear as in jier ûnderfining yn de maakyndustry mei advisearing by operasjonele en strategyske ûndernimmersfraachtstikken. Oantoanbere ûnderfining yn (in) soartgelikense funksje(s) hat ús foarkar. De kandidaat wennet yn it wurkgebied (Grins, Fryslân). It behearskjen fan de Fryske en Grinser taal is in pree.

Oer Koninklijke Metaalunie
Koninklijke Metaalunie makket sich as fertsjinwurdiger fan de mkb-maakyndustry sterk foar in aktieve en op de maakyndustry taspitste ûndersteuning. Wy rjochtsje ús tsjinstferliening op sawol ienmanssaken as bedriuwen mei mear as 100 wurknimmers. De 15.000 bedriuwen dy't wy fertsjinwurdigje ha mei-inoar in omset fan 30 miljard euro en sa'n 180.000 wurknimmers.

Ús meiwurkers advisearje de leden op sosjaal, juridysk, ekonomysk en fiskaal mêd. Dêrneist behertigje wy de kollektive ûndernimmersbelangen fan de mkb-maakyndustry, de lobbby, en binne we rjochtstreeks yn petear mei de polityk yn Den Haag. We ha ús kantoar sintraal yn Nieuwegein, mar in soad fan de 145 meiwurkers wurkje troch it hiele lân, ticht by de leden.

Wat biede wy?
In profesjonele wurkomjouwing yn in ynnovative sektor mei 12 rjochtstreekse teamleden en yn totaal 145 kollega's. Goede ûndersteunende tsjinsten, prima wurkklimaat, fertsjinsten oerienkomstich mei de swierte fan de funksje, goede sekundêre arbeidsbetingsten.

Wolst mear witte?
Foar mear ynformaasje oer dizze fakatuere kinst kontakt opnimme mei Stef Verf, teamleider Bûtentsjinst, op tillefoannûmer 030-6053344.

Fuortendaliks reageare?
Kenst dysels werom yn it boppesteande profiel en wolst sollisitearje nei dizze funksje, stjoer dan dyn motivaasje mei cv per e-mail oan personeelsadministratie@metaalunie.nl.