U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Actueel » CAO Nieuws 2019

Op weg naar een nieuwe CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf

Op 31 mei a.s. loopt de huidige CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf af. Daarom gaan vanaf 9 april a.s. werkgevers, verenigd in de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) met de vakbonden om de tafel zitten om te komen tot een nieuwe cao.

Koninklijke Metaalunie heeft de afgelopen maanden een inventarisatie gemaakt van uw wensen en ideeën met betrekking tot het cao-overleg. Na de werkgeversdialogen per district in het voorjaar van 2018 en de internetconsultatie in het najaar, volgden in het eerste kwartaal van 2019 negen regionale cao-achterbanraadplegingen. Alle input wordt verwerkt in onze commissie Sociale Zaken, waarin de besturen van alle Metaaluniedistricten zijn vertegenwoordigd, waarna de raad van bestuur het onderhandelingsmandaat vaststelt. Dit wordt vervolgens besproken in het overleg van de FWT waarna in april het eerste gesprek met de vakbonden plaatsvindt.

Cao ontwikkelingen volgen
U kunt de actuele ontwikkelingen van het cao-overleg op deze pagina volgen. Wilt u snel op de hoogte zijn van het verloop van de cao-onderhandelingen, meldt u zich dan aan voor de speciale cao-nieuwsbrief. Let op: u moet eerst inloggen voordat u de aanmeldpagina kunt zien.

Onderhandelingsdata zijn 9 april, 23 april, 8 mei en 21 mei (reserve)

U dient in te loggen om alle informatie te zien!


8 mei / Geen overeenstemming op derde dag cao-overleg, werkgevers keuren pensioenacties sterk af

De onderhandelingen over een nieuwe cao in de Metaal en Techniek zijn op 8 mei 2019 voortgezet. De gesprekken stonden in het teken van het verder verduidelijken van wederzijdse voorstellen. Bij vakbonden is het recht op het Generatiepact een harde eis. Voor werkgevers is het daarentegen heel belangrijk om de ontziemaatregelen aan te passen aan de toegenomen vitaliteit van werknemers in de sector. Hierbij hebben werkgevers een onderzoek ingebracht dat aangeeft dat de vitaliteit van ouderen in tien jaar tijd flink is gestegen.

Gedurende de onderhandelingen zijn de werkgeversvertegenwoordigers zeer onaangenaam verrast door de nieuwsberichten over de acties voor een beter pensioenstelsel op woensdag 29 mei a.s. Acties die weliswaar zijn gericht tegen het kabinet, maar juist de werkgevers in de sectoren metaal en techniek raken. Werkgevers hebben hun sterke afkeuring hierover uitgedrukt. Er is overwogen of deze acties van invloed moeten zijn op het onderhandelingsproces. Na een lange schorsing hebben werkgevers toch besloten de onderhandelingen met de vakbonden te hervatten.

Partijen hebben afgesproken dat de beschikbare reservedag ingezet wordt als een formele onderhandelingsdag die op 21 mei a.s. plaatsvindt. Ook is door alle partijen de wens uitgesproken dat er een gezamenlijke inspanning zal zijn om op die dag te komen tot een overeenkomst.


23 april / Tweede dag cao onderhandelingen in het teken van economische verwachtingen

Werkgevers en vakbonden hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde op 23 april j.l. over de cao’s in de Metaal & Techniek hun standpunten besproken. Er is uitgebreid stilgestaan bij de actuele economische ontwikkelingen en de stand van de conjunctuur. Werkgevers benadrukken dat de economische groei afneemt en dat er momenteel met diverse risico’s en onzekerheden rekening gehouden moet worden.

Ook is het onderwerp generatiepact aan de orde geweest. Werkgevers zijn van mening dat het pact voor wat betreft jong-voor-oud niet aan de verwachtingen voldoet. Werkgevers vinden het te vroeg om het project direct aan de kant te schuiven. Voorts is uitgebreid gesproken over de zeggenschap van werknemers en kaderleden.

Werkgevers hebben de conclusie getrokken dat de cao op vele vlakken afgerond is, vele zaken kunnen op bedrijfsniveau worden geregeld waardoor maatwerk mogelijk is. Vakbonden houden vast aan hun loonvoorstel van 5%. Loonvoorstellen zijn nog niet gedaan door de werkgevers. 

De onderhandelingen worden voortgezet op 8 mei a.s.

9 april / Eerste cao-overlegronde Metaal en Techniek

Vandaag vond de eerste onderhandelingsronde over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek plaats. Deze eerste overlegronde stond in het teken van een toelichting van de voorstellen door werkgevers en vakbonden en beantwoording van elkaars vragen.

Financiële ruimte niet onbeperkt
De werkgevers hebben benadrukt dat na een aantal goede jaren de economische vooruitzichten onzekerder zijn geworden en dat de markt na het hoogtepunt in 2018 inmiddels een flinke stap terug doet. Ook zijn er duidelijk verschillen tussen de diverse sectoren in de Metaal en Techniek. De financiële ruimte zal dus de komende jaren niet onbeperkt zijn.

Onze voorstellen
De inzet van werkgevers in de komende onderhandelingen is erop gericht om ouderen betaalbaar en vitaal aan de slag te houden. Het gaat dan met name om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers (kosten en leeftijdsafhankelijke regelingen) en hun duurzame inzetbaarheid. Onderwerpen die werkgevers agenderen zijn onder andere seniorendagen, ploegendienst en overwerk boven de 55 jaar. Ook stellen de werkgevers voor cao-maatregelen te nemen om kort ziekteverzuim terug te dringen en de opbouw van vakantiedagen bij ziekte te beperken.

Voorstellen vakbonden
De bonden zetten fors in op een loonstijging van 5% op jaarbasis. Verder willen de bonden verdergaande loonafspraken maken voor jeugdigen en werknemers met een laag inkomen. Ook stellen zij voor de inzet van flexwerkers en de mogelijkheden voor flexibel werken te beperken. In de laatste cao is een zogenoemde pilot betreffende het Generatiepact afgesproken; een nu vrijwillige afspraak om ouderen de gelegenheid te geven minder te werken waardoor meer jongeren kans krijgen op een vaste baan. De vakbonden willen dit pact als recht voor werknemers gaan afspreken.

4 april / Voorstellenbrief werkgeversorganisaties

Op 9 april a.s. start het CAO-overleg voor een nieuwe CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf. De afgelopen maanden is o.a. in districtsbijeenkomsten een inventarisatie gemaakt van de wensen en ideeën van de leden met betrekking tot het CAO-overleg. De inbreng vanuit deze bijeenkomsten is besproken in onze Commissie Sociale Zaken en de Raad van Bestuur.

De standpunten van de commissie zijn vervolgens besproken in het overleg van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT). De FWT, waarin naast Koninklijke Metaalunie ook andere werkgeversorganisaties participeren, heeft inmiddels een gezamenlijke voorstellenbrief opgesteld. Deze brief vormt de start van het CAO-overleg met de werknemersorganisaties, die op hun beurt eveneens hun voorstellen inbrengen. Bekijk hieronder de werkgeversvoorstellen, evenals de voorstellen van werknemersorganisaties.