U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Actueel » CAO Nieuws 2019

Een nieuwe CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf

De formele procedures zijn inmiddels doorlopen. Daarmee is de nieuwe CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf 2019-2021 definitief van kracht. De CAO is tekstueel toegankelijker gemaakt en staat in de kennisbank van Metaalunie.nl. Zodra het CAO-boekje in druk verschijnt, wordt u automatisch een exemplaar toegezonden.

Op 5 september bereikten cao-partijen overeenstemming over een nieuwe CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf. De afgesproken looptijd van de nieuwe CAO is 28 maanden. Er is langdurig onderhandeld, doch uiteindelijk zijn er afspraken gemaakt over salarissen, aantrekkelijkheid van de bedrijfstak en de positie van ouderen en jongeren in de sector.
 
Er is een aantal loonsverhogingen afgesproken:

  • per 1 december 2019 met 3,5%
  • per 1 juli 2020 met 3,5%
  • per 1 maart 2021 met 0,93%
  • in februari 2021 is er een eenmalige uitkering van 306 euro bruto

De tabellen voor de jeugdsalarissen zijn i.v.m. de wijzigingen in de Wet Minimumloon aangepast. Voor BBL-leerlingen is een nieuwe tabel toegevoegd.

Het Generatiepact wordt voortgezet met nieuwe spelregels. Inlevering van alle seniorendagen blijft gehandhaafd.
 
Tot slot mag niet onvermeld blijven dat het recht op extra seniorendagen voor werknemers van 53 jaar een jaar opschuift.

> Lees ook de volgende documenten (om deze te kunnen inzien dient u wel in te loggen): 
Overeenstemming CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf (incl. protocollen)
- Circulaire principe akkoord CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf
- Bekijk de meest actuele CAO salaristabellen.


24-6 / Landelijke stakingsdag op 28 juni

Het cao-overleg over een nieuwe CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf bevindt zich in een impasse. Wij hebben op 5 juni jl. aan de vakbonden een stevig eindbod gedaan, waarin een loonsverhoging van twee keer drie procent is opgenomen (zie eindbod FWT in het vorige bericht van 11 juni jl.). Dit is niet geaccepteerd door de vakbonden. De werkgevers in de FWT, waar Koninklijke Metaalunie onderdeel van is, zijn vervolgens niet ingegaan op de eisen uit het ultimatum van de vakbonden (zie het vorige bericht van 11 juni jl.). Vakbonden hebben daarop een landelijke stakingsdag aangekondigd op vrijdag 28 juni.

Wij adviseren om in uw bedrijf na te gaan of en welke acties uw bedrijf mogelijk kunnen treffen. Vakbonden dienen rekening te houden met de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen en het waarborgen van de veiligheid van de mensen, goederen en materieel tijdens voormelde acties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sociaaljuridisch advies, 030-605.33.44 of sj@metaalunie.nl.

Metaalunie wijst erop dat geen loon verschuldigd is over de tijd die door het deelnemen aan de acties niet wordt gewerkt (door wie dan ook). Ook met de loonbetaling samenhangende zaken (vakantiebijslag, vakantiedagen e.d.) mogen evenredig verminderd worden.

11-6 / Ultimatum vakbonden

Op 5 juni jl. hebben wij aan vakbonden een stevig eindbod gedaan in het CAO-overleg voor een nieuwe CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf (zie eindbod FWT). Vakbonden hebben dit eindbod helaas afgewezen. Op 7 juni hebben vakbonden ons een ultimatum gestuurd. Als wij niet voor 17 juni 2019 instemmen met integrale aanvaarding van de voorstellen van de vakbonden, dan zullen volgens hen acties niet uitblijven. 

De werkgeversorganisaties in de FWT, waar Koninklijke Metaalunie onderdeel van is, beraadt zich over de te nemen stappen. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan houden wij u op de hoogte. 

6-6 / Stevig cao-eindbod van werkgevers 

Een akkoord over de nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf leek binnen handbereik. Helaas bleek tijdens de extra onderhandelingsronde dat de vakbonden opnieuw niet bereid waren tot concessies. De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), waar de cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf onderdeel van is, heeft de vakbonden daarom een eindbod gedaan. De werkgevers stellen een loonsverhoging voor van 3% op 1 september 2019, 2% op 1 mei 2020 en 1% op 1 januari 2021. De vakbonden hebben tot 12 juni gelegenheid te reageren op het laatste bod van de werkgevers. De voorgestelde looptijd van de cao is 24 maanden. 

Oudere werknemers ontzien
Het eindbod van de werkgevers bevat naast een fatsoenlijke loonsverhoging meer voorstellen. Zo zijn er diverse maatregelen opgenomen om oudere werknemers te ontzien en duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie te bevorderen. De werkgevers hebben de intentie om 3.000 werknemers die nu nog een flexibel contract hebben aan een vaste baan helpen. De proef met het Generatiepact op vrijwillige basis willen wij voortzetten, waardoor oudere werknemers de kans om geleidelijk minder te gaan werken. 

Seniorendagen
Het recht op seniorendagen blijft in het eindbod van de werkgevers bestaan. Nu werknemers langer vitaal blijven stellen wij voor om de seniorendagen niet te laten ingaan op de leeftijd van 53 jaar, maar op de leeftijd van 56 jaar, met een overgangsregeling voor de huidige werknemers in deze leeftijdsgroep. Werkgevers willen in samenwerking met opleidingsfondsen ouderen ondersteunen bij het aanleren van digitale vaardigheden. Een noodzakelijke ontwikkeling, omdat de sector Metaal en Techniek in hoog tempo digitaliseert.

Persoonlijk opleidingsbudget
Als het aan de werkgevers ligt, komen er 1.000 vouchers van 1.500 euro beschikbaar die werknemers kunnen inzetten als persoonlijk opleidingsbudget. Om uitzendkrachten te behouden voor de sector, kunnen ook zij gebruik maken van een deel van de vouchers.

Aandacht voor technologische ontwikkeling
De werkgevers vinden sociale en organisatorische innovatie belangrijk. In het eindbod is daarom een voorstel opgenomen om de cao-partijen samen met de opleidingsfondsen de gevolgen van de technologische ontwikkeling op het gebied van arbeid, opleiding en werkgelegenheid te laten bestuderen.

Lees de brief met het eindbod van de Federatie Werkgevers Techniek (FWT)

21-5 / Vierde cao-onderhandelingsronde leidt niet tot akkoord


De onderhandelingen over een nieuwe cao in de Metaal en Techniek zijn op 21 mei 2019 hervat. De dag stond in het teken van de eerder gedane voorstellen van werkgeverszijde, zoals de modernisering van de ontziemaatregelen voor oudere werknemers waaronder de seniorendagen vallen, en van het generatiepact. Werkgevers hebben een totaalvoorstel gedaan waarin deze onderwerpen zijn meegenomen. Verder hebben de werkgevers een loonbod gedaan voor een tweejarige cao met een structurele loonsverhoging van 5,5% en een eenmalige loonstijging van 0,5%. 

Partijen hebben al wel overeenstemming bereikt over een toekomstbestendige structuur voor de jeugdlonen. Naast actualisering van de opleidingsniveaus en de vereenvoudiging van de structuur wordt aan de wens tegemoet gekomen om de hoogte van het loon te koppelen aan het groeien van de ervaring van de BBL-er gedurende diens opleiding.

Pensioenfonds PMT heeft aan de sociale partners gevraagd om per 1 juli 2019 een nieuwe afspraak te maken over de pensioenregeling. Partijen hebben geconstateerd dat ten aanzien van de pensioenregeling nog onvoldoende voortgang is geboekt. Omdat dit dossier niet los kan worden gezien van de te maken cao-afspraken, is een vijfde onderhandelingsdag noodzakelijk. Het vertrouwen bestaat dat overeenstemming bereikt kan worden maar dat daar wel meer tijd voor nodig is.

Metaalunie beschouwt deze vierde onderhandelingsronde als constructief.

Partijen hebben afgesproken om op 4 juni 2019 opnieuw bijeen te komen voor een vijfde onderhandelingsronde.

8 mei / Geen overeenstemming op derde dag cao-overleg, werkgevers keuren pensioenacties sterk af

De onderhandelingen over een nieuwe cao in de Metaal en Techniek zijn op 8 mei 2019 voortgezet. De gesprekken stonden in het teken van het verder verduidelijken van wederzijdse voorstellen. Bij vakbonden is het recht op het Generatiepact een harde eis. Voor werkgevers is het daarentegen heel belangrijk om de ontziemaatregelen aan te passen aan de toegenomen vitaliteit van werknemers in de sector. Hierbij hebben werkgevers een onderzoek ingebracht dat aangeeft dat de vitaliteit van ouderen in tien jaar tijd flink is gestegen.

Gedurende de onderhandelingen zijn de werkgeversvertegenwoordigers zeer onaangenaam verrast door de nieuwsberichten over de acties voor een beter pensioenstelsel op woensdag 29 mei a.s. Acties die weliswaar zijn gericht tegen het kabinet, maar juist de werkgevers in de sectoren metaal en techniek raken. Werkgevers hebben hun sterke afkeuring hierover uitgedrukt. Er is overwogen of deze acties van invloed moeten zijn op het onderhandelingsproces. Na een lange schorsing hebben werkgevers toch besloten de onderhandelingen met de vakbonden te hervatten.

Partijen hebben afgesproken dat de beschikbare reservedag ingezet wordt als een formele onderhandelingsdag die op 21 mei a.s. plaatsvindt. Ook is door alle partijen de wens uitgesproken dat er een gezamenlijke inspanning zal zijn om op die dag te komen tot een overeenkomst.

23 april / Tweede dag cao onderhandelingen in het teken van economische verwachtingen

Werkgevers en vakbonden hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde op 23 april j.l. over de cao’s in de Metaal & Techniek hun standpunten besproken. Er is uitgebreid stilgestaan bij de actuele economische ontwikkelingen en de stand van de conjunctuur. Werkgevers benadrukken dat de economische groei afneemt en dat er momenteel met diverse risico’s en onzekerheden rekening gehouden moet worden.

Ook is het onderwerp generatiepact aan de orde geweest. Werkgevers zijn van mening dat het pact voor wat betreft jong-voor-oud niet aan de verwachtingen voldoet. Werkgevers vinden het te vroeg om het project direct aan de kant te schuiven. Voorts is uitgebreid gesproken over de zeggenschap van werknemers en kaderleden.

Werkgevers hebben de conclusie getrokken dat de cao op vele vlakken afgerond is, vele zaken kunnen op bedrijfsniveau worden geregeld waardoor maatwerk mogelijk is. Vakbonden houden vast aan hun loonvoorstel van 5%. Loonvoorstellen zijn nog niet gedaan door de werkgevers. 

De onderhandelingen worden voortgezet op 8 mei a.s.


9 april / Eerste cao-overlegronde Metaal en Techniek

Vandaag vond de eerste onderhandelingsronde over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek plaats. Deze eerste overlegronde stond in het teken van een toelichting van de voorstellen door werkgevers en vakbonden en beantwoording van elkaars vragen.

Financiële ruimte niet onbeperkt
De werkgevers hebben benadrukt dat na een aantal goede jaren de economische vooruitzichten onzekerder zijn geworden en dat de markt na het hoogtepunt in 2018 inmiddels een flinke stap terug doet. Ook zijn er duidelijk verschillen tussen de diverse sectoren in de Metaal en Techniek. De financiële ruimte zal dus de komende jaren niet onbeperkt zijn.

Onze voorstellen
De inzet van werkgevers in de komende onderhandelingen is erop gericht om ouderen betaalbaar en vitaal aan de slag te houden. Het gaat dan met name om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers (kosten en leeftijdsafhankelijke regelingen) en hun duurzame inzetbaarheid. Onderwerpen die werkgevers agenderen zijn onder andere seniorendagen, ploegendienst en overwerk boven de 55 jaar. Ook stellen de werkgevers voor cao-maatregelen te nemen om kort ziekteverzuim terug te dringen en de opbouw van vakantiedagen bij ziekte te beperken.

Voorstellen vakbonden
De bonden zetten fors in op een loonstijging van 5% op jaarbasis. Verder willen de bonden verdergaande loonafspraken maken voor jeugdigen en werknemers met een laag inkomen. Ook stellen zij voor de inzet van flexwerkers en de mogelijkheden voor flexibel werken te beperken. In de laatste cao is een zogenoemde pilot betreffende het Generatiepact afgesproken; een nu vrijwillige afspraak om ouderen de gelegenheid te geven minder te werken waardoor meer jongeren kans krijgen op een vaste baan. De vakbonden willen dit pact als recht voor werknemers gaan afspreken.


4 april / Voorstellenbrief werkgeversorganisaties

Op 9 april a.s. start het CAO-overleg voor een nieuwe CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf. De afgelopen maanden is o.a. in districtsbijeenkomsten een inventarisatie gemaakt van de wensen en ideeën van de leden met betrekking tot het CAO-overleg. De inbreng vanuit deze bijeenkomsten is besproken in onze Commissie Sociale Zaken en de Raad van Bestuur. 

De standpunten van de commissie zijn vervolgens besproken in het overleg van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT). De FWT, waarin naast Koninklijke Metaalunie ook andere werkgeversorganisaties participeren, heeft inmiddels een gezamenlijke voorstellenbrief opgesteld. Deze brief vormt de start van het CAO-overleg met de werknemersorganisaties, die op hun beurt eveneens hun voorstellen inbrengen. Bekijk hieronder de werkgeversvoorstellen, evenals de voorstellen van werknemersorganisaties.