Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

EU-Level Playing Field

Internationaal ondernemen standpunt

In het kort

Nederland verdient haar geld voor een belangrijk deel binnen de Eiuropese Unie. Dat hebben we voor een belangrijk deel te danken aan het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de EU. Om er voor te zorgen dat we op een eerlijke wijze met elkaar handel kunnen drijven, is het van belang dat we spelregels hebben en deze ook naleven. Alleen dan kun je op een eerlijke wijze met elkaar concurreren. Dat “level playing field” of “gelijkspeelveld” binnen de EU is echter niet altijd vanzelfsprekend. Metaalunie vraagt aan de Nederlandse overheid en aan Brussel om zo veel mogelijk concurrentievervalsende oorzaken binnen Nederland en binnen de EU weg te halen. En bovenal meer aandacht – onder andere door harmonisatie - te besteden aan handhaving van de EU-regels. 

Gelijke toepassing en handhaving EU wet- en regelgeving noodzakelijk
De EU is mede opgericht voor het verkrijgen van een grotere interne markt. De praktijk in veel EU-landen is echter dat er vaak nationale koppen op (de minimale eisen van) EU-richtlijnen worden gezet. Als Nederland dat doet, leidt dit vaak tot verhoging van de productiekosten ten opzichten van EU-landen die dit niet doen. Een nationale kop in een ander land kan er daarentegen ook toe leiden dat dit de export naar dat land bemoeilijkt. Nederland leeft in hoge mate de EU-regels na, maar als een EU-land de regels ontduikt, levert dit de bedrijven in dat land meestal minder productiekosten en daarmee concurrentie voordeel op. Metaalunie vraagt aan de Nederlandse overheid en aan Brussel voor gelijke toepassing van de EU wet- en regelgeving in alle EU-landen, inclusief de daaraan gekoppelde normering en certificering. Metaalunie is tegen de nationale koppen en vindt dat ontduiking van EU-regels moet worden aangepakt. Er zal daarvoor een gelijk handhavings- en nalevingsniveau in alle lidstaten moeten komen. Alleen dan ontstaat een gelijk speelveld waar bedrijven met gelijke spelregels kunnen concurreren.


Haalbaarheidstoets voor kleinbedrijf 
Think Small First! Het kleinbedrijf (<50 medewerkers) betreft ca 99% van alle bedrijven in de EU. Als het kleinbedrijf de EU-eisen kan naleven, kan het grootbedrijf dat ook, terwijl dat omgekeerd vaak niet zo is. Het toetsen van nieuwe en bestaande EU-regelgeving aan de haalbaarheid bij het kleinbedrijf, onder andere op het niet aanwezig zijn van disproportioneel hoge (kosten)drempels, maakt de regelgeving beter uitvoerbaar voor het kleinbedrijf. Er zal hierdoor een beter speelveld gecreëerd worden waarin ook het kleinbedrijf ‘op een eerlijke manier mee kan concurreren.’ Disproportioneel zware EU-eisen voor het kleinbedrijf kunnen er nu toe leiden dat de productiekosten zo hoog worden dat in de praktijk de concurrentie met grotere bedrijven onmogelijk is. De EU normerings- en certificeringseisen kunnen er ook voor zorgen dat het kleine mkb buitenspel gezet wordt.


Verstorende subsidies/staatssteun leiden tot een ongelijk speelveld
Het doel van heldere staatssteun regels binnen de EU is om te zorgen dat er een eerlijke vrije handel kan plaatsvinden binnen de EU lidstaten. De steun die lidstaten kunnen geven voor het behoud van industrietakken of individuele bedrijven in hun eigen land, zijn gebonden aan regels die er voor moeten zorgen dat bedrijven in Europa eerlijk kunnen concurreren. Niet alleen de hoogte van de subsidie of staatssteun, maar ook het hanteren van gelijke voorwaarden waaronder bedrijven steun kunnen ontvangen zijn essentieel om een gelijk speelveld tussen bedrijven in de EU te garanderen. Mkb-bedrijven kunnen indirect worden geraakt als toeleverancier in een industrietak waar door onrechtmatige staatssteun een ongelijk speelveld ontstaat. Maar mkb-bedrijven kunnen ook direct worden geraakt, bijvoorbeeld omdat zij minder goed toegang kunnen krijgen tot exportkredietverzekering. Een zeer actueel voorbeeld waarbij door staatssteun een ongelijk speelveld dreigt, is de steun die Europese overheden geven aan bedrijven die getroffen zijn door de hoge energiekosten. Dergelijke maatregelen brengen het gelijke speelveld in gevaar. Metaalunie verlangt van Brussel dat de regels voor staatssteun en subsidies helder zijn geformuleerd, dat de voorwaarden duidelijk zijn en dat het naleven van de regels wordt gehandhaafd.


Voorkom nationale wet- en regelgeving op het gebied van levering, montage en installatiewerkzaamheden in een andere lidstaat
Bedrijven die hun personeel in een andere lidstaat te werk stellen in de bouw of voor montage/onderhoud van bijvoorbeeld machines, moeten voldoen aan de regels die het ontvangende land stelt t.a.v. arbeidswetgeving die in dat land geldt. Elk land in de EU stelt zijn eigen eisen t.a.v. administratieve verplichtingen waaraan het bedrijf moet voldoen. Zo moet een bedrijf dat met eigen personeel een machine installeert in Duitsland bijvoorbeeld voor elke klus een inschrijving doen in de Duitse Handelskammer, moeten de werknemers een Duitstalig dossier bij zich hebben met informatie bijvoorbeeld over loon (Duits minimumloon als ondergrens) en vakantiedagen en moeten er afdrachten worden gedaan in het Duitse vakantiefonds. De Duitse douane controleert streng en deelt bij de kleinste overtredingen hoge boetes uit. De administratie die kleine bedrijven moeten uitvoeren voor vaak kleine opdrachten is disproportioneel en in strijd met het vrije verkeer van goederen en personen. Metaalunie vraagt aan Brussel om te werken aan een vereenvoudiging van de administratieve lasten en een duidelijke informatievoorziening rond het werken in een andere lidstaat.


Gelijke EU-eisen op milieu- en arbo-gebied
Voor het creëren van een gelijk speelveld tussen bedrijven in de EU, vindt Metaalunie het van essentieel belang dat bedrijven voldoen aan gemeenschappelijke regels op het gebied van Arbowetgeving en milieueisen en met name dat deze worden gehandhaafd. Dat voorkomt dat productie (goedkoper) gaat plaatsvinden in landen waar nationale wetgeving ontbreekt of niet wordt gehandhaafd. 


Wapenen tegen oneerlijke concurrentie van buiten de EU
Geopolitieke spanningen in een steeds verdere globaliserende wereld van vandaag maken het dat landen en machtsblokken vaker hun grenzen verder op slot doen en zowel tarifaire en non-tarifaire handelsbarrières opwerpen in de handel met het buitenland. Nederland heeft haar welvaart met name te danken aan de vrije handel in de wereld. Daarom streeft ook Metaalunie naar het behoud van de vrije handel en het stimuleren van de verdere ontwikkelingen van handelsverdragen. Het Europees industriebeleid moet minder naïef worden: laat wederkerigheid in handelsverdragen de norm zijn. Als Europese bedrijven geen toegang hebben tot de markt of overheidsaanbestedingen van een bepaald land (zoals China), dan mogen bedrijven uit dat land ook niet meedingen op de Europese markt. Metaalunie verlangt van Brussel dat zij voortdurend inzetten op de dialoog met derde landen om te zorgen dat handelsbarrières worden weggenomen.


Antidumping- en antisubsidiemaatregelen
Metaalunie is net als de EU voorstander van vrijhandel, omdat dit extra werkgelegenheid en welvaart creëert. De handel kan echter worden verstoord wanneer landen op oneerlijke wijze producten subsidiëren of overmatig produceren en er voor goederen veel minder betaald moet worden dan de prijs die in het land van herkomst gebruikelijk is. Dumping is niet verboden, maar overheden mogen maatregelen treffen om de industrie te beschermen. Dumping kan veel schade toebrengen aan bedrijven die niet meer eerlijk weten te concurreren. Daarom is Metaalunie in principe vóór antidumpingmaatregelen, zoals deze door de EU kunnen worden ingesteld. Immers, een dergelijk maatregel zorgt ervoor dat de prijs van het “gedumpte” product op hetzelfde niveau komt te liggen als het in Europa geproduceerde product. Zo ontstaat er opnieuw een gelijk speelveld. Er zijn echter ook effecten van antidumpingmaatregelen die negatief kunnen werken voor de maaksector, daar waar het gedumpte product een inkoopproduct is die verder wordt verwerkt in het productieproces. Een lage prijs is dan interessant voor ondernemers. Een antidumpingmaatregel werkt dan kostenverhogend voor de producent die deze hogere kosten, indien dat mogelijk is, zal doorbelasten aan de klant. Bij langlopende contracten kan dat echter voor problemen zorgen. Ondernemers hebben uiteindelijk belang bij stabiliteit als het gaat om de inkoop van productiemiddelen. Concluderend is Metaalunie voor antidumpingmaatregelen, maar vragen wij tevens ook oog te hebben voor de negatieve aspecten die antidumping met zich mee kunnen brengen voor de maaksector. 

Ook interessant