U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Actueel » Wet DBA
Actueel: Onderhoudsovereenkomsten goedgekeurd

De Belastingdienst heeft op 18 januari 2017 onze onderhoudsovereenkomsten (versie opdrachtnemer) goedgekeurd. Hieronder kunt u deze onderhoudsovereenkomsten downloaden. Er zijn onderhoudsovereenkomsten voor de volgende situaties beschikbaar: (1) eenmalig onderhoud, (2) preventief onderhoud, (3) storingsonderhoud en (4) preventief gecombineerd met storingsonderhoud.

Goedgekeurde modelovereenkomsten Metaalunie

Gebruik van een goedgekeurde modelovereenkomst
De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden. In plaats van de VAR heeft u voortaan een goedgekeurde overeenkomst nodig van de Belastingdienst om vooraf zekerheid te krijgen of er buiten dienstbetrekking gewerkt wordt. Het werken met een goedgekeurde modelovereenkomst is net als de VAR niet verplicht.  

Voordat u één van onze goedgekeurde modelovereenkomsten gaat gebruiken, dient u vast te stellen of er niet (toch) sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen opdrachtgever en zzp’er. Voor een dienstbetrekking moet er voldaan worden aan de volgende drie eisen: loon, gezag en persoonlijke arbeid. Als één van deze drie voorwaarden ontbreekt, is er geen privaatrechtelijke dienstbetrekking. Er kan dan nog wel een fictieve dienstbetrekking zijn. Deze is op grond van de wet aanwezig bij (onder)aanneming van werk, tenzij de zzp’er voor het overeengekomen werk een zelfstandig ondernemer is. In onze goedgekeurde (onder-)aannemingsovereenkomsten is het zelfstandig ondernemerschap dan ook zeer nadrukkelijk opgenomen.

Vaststellen privaatrechtelijke dan wel fictieve dienstbetrekking
Met de checklist verzekeringsplicht en de zelfstandigheid kunt u vaststellen of er sprake is van een privaatrechtelijke dan wel fictieve dienstbetrekking. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met één van de adviseurs van het Team Sociaaljuridisch.

Indien blijkt dat de zzp’er feitelijk in dienstbetrekking is, dan zullen opdrachtgever en zzp’er samen moeten kijken of de situatie kan worden omgebogen naar zelfstandig ondernemerschap van de zzp’er. Ook het inhuren van de zzp’er van een gecertificeerd uitzendbureau zou een mogelijkheid kunnen zijn. Mochten opdrachtgever en zzp’er een dienstbetrekking wensen, dan is het raadzaam om vooraf contact op te nemen met het Team Sociaaljuridisch (sj@metaalunie.nl). Door de Wet Werk en Zekerheid (en de daarin opgenomen ketenbepaling) is het namelijk veelal gewenst om de medewerker pas na een ‘wachtperiode’ van minimaal 6 maanden in dienst te nemen.

Metaalunie beschikt over de volgende goedgekeurde modelovereenkomsten:

(afhankelijk van uw computerinstellingen openen de bestanden direct in Microsoft Word of wordt er gevraagd het document op te slaan. Vervolgens kunt u met Microsoft Word het opgeslagen document openen

Modelovereenkomsten, categorie ‘Aanneming van werk’:

 1. Hoofdaannemingsovereenkomst, werken op locatie, versie Opdrachtgever;
  - Bij deze overeenkomst hoort een set algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden, met toelichting
 2. Hoofdaannemingsovereenkomst, werken op locatie, versie Aannemer
  - Bij deze overeenkomst horen de Metaalunievoorwaarden 2014 (pdf)
 3. Hoofdaannemingsovereenkomst, werken in of vanuit de eigen werkplaats, versie Opdrachtgever
  - Bij deze overeenkomst hoort een set algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden, met toelichting
 4. Hoofdaannemingsovereenkomst, werken in of vanuit de eigen werkplaats, versie Aannemer;
  - Bij deze overeenkomst horen de Metaalunievoorwaarden 2014 (pdf).
 5. Onderaannemingsovereenkomst, werken op locatie, versie Aannemer;
  - Bij deze overeenkomst hoort een set algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden met toelichting.
 6. Onderaannemingsovereenkomst, werken op locatie, versie Onderaannemer;
  - Bij deze overeenkomst horen de Metaalunievoorwaarden 2014 (pdf).
 7. Onderaannemingsovereenkomst, werken in of vanuit de eigen werkplaats, versie Aannemer;
  - Bij deze overeenkomst hoort een set algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden met toelichting.
 8. Onderaannemingsovereenkomst, werken in of vanuit de eigen werkplaats, versie Onderaannemer;
  - Bij deze overeenkomst horen de Metaalunievoorwaarden 2014.

  Goedkeuringsbrieven die horen bij aannemings-/onderaannemingsovereenkomsten:
  - Goedkeuringsbrief 11 april 2016, werken in of vanuit eigen werkplaats (pdf).
  - Goedkeuringsbrief 11 april 2016, werken op locatie (pdf) ;
 9. Onderhoudsovereenkomst, eenmalig onderhoud, versie Opdrachtnemer;
 10. Onderhoudsovereenkomst, preventief onderhoud, versie Opdrachtnemer;
 11. Onderhoudsovereenkomst, storingsonderhoud, versie Opdrachtnemer;
 12. Onderhoudsovereenkomst, preventief én storingsonderhoud, versie Opdrachtnemer;

  Goedkeuringsbrief die hoort bij de onderhoudsovereenkomsten:
  - Goedkeuringsbrief 18 januari 2017, die hoort bij de onderhoudsovereenkomsten

Modelovereenkomsten, categorie ‘Overeenkomst van opdracht’:

 1. Overeenkomst van opdracht, versie Opdrachtgever;
 2. Overeenkomst van opdracht, versie Opdrachtnemer.
  - Bij deze overeenkomst horen de Metaalunievoorwaarden 2014.

Bovenstaande overeenkomsten van opdracht zijn afgeleid van de algemene modelovereenkomst van opdracht (geen werkgeversgezag) die de Belastingdienst met MKB Nederland en VNO-NCW samen is opgesteld (nr. 9015550000-06-2). Voor de toelichting en beoordeling bij dit model verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

De onderhoudsovereenkomsten zijn geschreven vanuit het perspectief van de opdrachtnemer. Dat betekent dat deze overeenkomsten bruikbaar zijn voor leden (zzp’ers) die in opdracht van een ander onderhoud uitvoeren, niet voor leden die een ander een onderhoudsopdracht geven. Wij hebben alleen een versie opdrachtnemer beschikbaar, omdat de meeste leden in de hoedanigheid van opdrachtnemer zullen optreden.

Steeds in het laatste artikel van de goedgekeurde modelovereenkomsten kunt u zien met welk nummer van de Belastingdienst de overeenkomst is goedgekeurd en wanneer. Ook zult u zien dat in de overeenkomsten een aantal passages geel zijn, waarover later meer.


Toelichting verschillen goedgekeurde overeenkomsten
Meer informatie over de verschillen tussen de goedgekeurde overeenkomsten, zodat het voor u duidelijk is welke overeenkomst voor welke situatie gebruikt moet worden, kunt u hier nalezen. 

Fiscale gevolgen

Als partijen in de praktijk handelen in overeenstemming met de tekst uit de goedgekeurde overeenkomsten, mogen zij er (in principe) op vertrouwen dat geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan. De feitelijke uitvoering van de overeenkomst mag dus niet afwijken van wat in de overeenkomst staat. Dit uitgangspunt geldt voor alle goedgekeurde modelovereenkomsten die wij hebben.

Verder is nog van belang dat de Belastingdienst bij de goedgekeurde overeenkomsten in de categorie ‘aanneming van werk’ een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de goedkeuring voor het geval de zzp’er gedurende langere tijd nagenoeg geen andere opdrachtgevers heeft dan die waarmee hij de goedgekeurde modelovereenkomst heeft gesloten. In die situatie kan de afhankelijkheid van de zzp’er van diens opdrachtgever zodanig groot worden dat de Belastingdienst toch de aanwezigheid van een privaatrechtelijke dan wel fictieve dienstbetrekking aanwezig acht.


Gele passages

Wij willen u er heel nadrukkelijk op wijzen dat u geen wijzigingen mag aanbrengen in de gele passages van de goedgekeurde modelovereenkomsten.

Ook mogen de voorwaarden die in de overeenkomst van toepassing worden verklaard, geen afbreuk doen aan de tekst van de gele passages. De niet gele artikelen uit deze overeenkomst mag u aanpassen of aanvullen, mits deze niet in strijd zijn met de gele artikelen.

Toelichting op de Wet DBA
Een goedgekeurde modelovereenkomst is, anders dan de VAR, een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Beide partijen zijn daarmee verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de feitelijke uitvoering. Met de nieuwe wet DBA worden volgens de staatssecretaris de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans gebracht, waardoor de mogelijkheden om te handhaven worden verbeterd en schijnzelfstandigheid wordt teruggedrongen. Het werken met de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten is net als voorheen met de VAR niet verplicht. Het grote verschil ten opzichte van het verleden is dat de Belastingdienst de opdrachtgever medeverantwoordelijk maakt en voortaan gemakkelijker bij beide partijen kan naheffen.

Vanaf 1 mei 2016 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van het indienen van hun overeenkomst bij de Belastingdienst vooraf zekerheid verkrijgen over het wel of niet hoeven afdragen van premies en inhouden en afdragen van loonheffing van de zzp'er. Leden van Metaalunie kunnen gebruik maken van de modelovereenkomsten die wij voor hen beschikbaar hebben en die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd.

Overigens heeft de belastingdienst een 'Handreiking Beoordelingskader overeenkomsten Arbeidsrelaties' (Handreiking DBA) gepubliceerd. In de Handreiking DBA vindt u de kaders die de Belastingdienst gebruikt bij het beoordelen van voorgelegde overeenkomsten: moet de opdrachtgever op grond van deze overeenkomst wel of geen loonheffingen inhouden. Het gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst zegt verder niets over de fiscale kwalificatie van het inkomen van de zzp'er (het wel of niet kunnen benutten van de zelfstandigenaftrek).

Handhaving 
Op 1 mei 2016 is de implementatiefase van de wet DBA gestart, die in eerste instantie liep tot 1 mei 2017. Onlangs is de handhaving van de Wet DBA tot 1 juli 2018 opgeschort, tenzij er sprake is van evidente kwaadwillenden. Onder kwaadwillenden wordt overigens kort gezegd verstaan zij die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan. Wij adviseren de periode tot 1 juli 2018 desondanks te gebruiken voor het aanpassen van de werkwijze conform de goedgekeurde modelovereenkomsten.

Meldpunt voor klachten Wet DBA
In oktober 2016 is er een meldpunt geopend door de Staatssecretaris van Financiën waarbij onvoorziene en ongewenste arbeidsmarkteffecten als gevolg van de Wet DBA gemeld kunnen worden. Dit meldpunt is beschikbaar in de vorm van een digitaal formulier. Mocht u een melding willen doen, dan kan dat via de website: www.meldpuntdba.nl.  

Meer informatie en vragen?
Voor vragen over de Wet DBA (wel of niet aanwezigheid van een dienstbetrekking) kunt u contact opnemen met één van de adviseurs van Team Sociaaljuridisch  (sj@metaalunie.nl) of Team Ondernemen Economie en Fiscaliteit  (bedrec@metaalunie.nl). Voor vragen over de civielrechtelijke bepalingen van de modelovereenkomsten (bijvoorbeeld over de niet-gele passages of als u twijfelt of er sprake is van aanneming van werk of opdracht) kunt u contact opnemen met een Bedrijfsjuridisch adviseur (bj@metaalunie.nl).

Ook op de website van de Belastingdienst zelf kunt u uiteraard terecht voor meer informatie over de Wet DBA. Zie hiervoor: www.belastingdienst.nl/dba