U bent niet ingelogd.

Duurzame inzetbaarheid

INSCHRIJVING GESLOTEN

Hoe en wat met Duurzame Inzetbaarheid fase II


Door MKB-Nederland is een subsidie toegekend aan Metaalunie voor het programma Duurzame Inzetbaarheid. Hieraan kunnen 40 mkb-metaalbedrijven deelnemen. De financiële middelen zijn beschikbaar gesteld door het ministerie van SZW. De beschikbare subsidie bedraagt 2000€ per bedrijf. De looptijd van het programma is najaar 2017-najaar 2018. De voornaamste reden voor Metaalunie om mee te doen met Duurzame Inzetbaarheid is het behoud en het vergroten van de aantrekkelijkheid van mkb-metaal voor de leden van Metaalunie.

Duurzame Inzetbaarheid is essentieel voor ondernemers in mkb-metaal. De arbeidsmarkt in onze sector staat al vele jaren onder druk. Dat is de afgelopen tijd alleen maar erger geworden. Een aantal oorzaken van deze toenemende druk is:

 • De arbeidsmarkt voor mkb-metaal is een vraagmarkt: er is een te weinig goed en gekwalificeerd aanbod van personeel, bij een almaar groter wordende vraag;
 • Vergrijzing en demografische ontwikkelingen, die leiden tot een ouder wordend personeelsbestand en minder jonge mensen om in te stromen; 
 • Verhoging van de gemiddelde pensioenleeftijd in mkb-metaal van 61 naar 64 jaar in de afgelopen 5 jaar. De pensioenleeftijd zal in de toekomst, naar verwachting, verder stijgen;
 • Mkb is vaak niet eerste keus bij startende medewerkers in de metaal, de aantrekkelijkheid en bekendheid van de sector kan worden vergroot;
 • Innovatie van technieken en processen, die vragen om nieuwe competenties. 

Kortom: mkb-metaalbedrijven zullen met minder medewerkers, die ook nog gemiddeld ouder zijn, productiever en innovatiever moeten worden en blijven.

Metaalunie heeft de afgelopen jaren het nodige gedaan op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Metaalunieleden hebben geparticipeerd in zowel Verbetering Leercultuur Metaal (VLM1 en 2) als in Duurzame Inzetbaarheid Fase I. Dat heeft weliswaar een impuls gegeven aan de deelnemende bedrijven, maar er is nog veel te bereiken voor mkb-metaalbedrijven. De zelfwerkzaamheid en de doorontwikkeling op dit terrein door bedrijven kan beter. Fase II bouwt voort op hetgeen ingezet en bereikt is in de eerdere programma’s.

Aandachtspunten vanuit eerdere programma’s, die in DI fase II wordt doorgevoerd

 • Bereik van nieuwe deelnemers; het aantal bedrijven, dat met dit onderwerp bezig is, kan een stuk hoger;
 • Programma is sterker toegespitst op doelgroep en identiteit van het bedrijf: Personeel & Organisatie bij grote bedrijven verschilt van kleine bedrijven, die dat anders organiseren. Ook zijn er verschillen per regio. Door het toespitsen op doelgroep en identiteit is een meer passende diepgang mogelijk;
 • Tools verzamelen en aan deelnemers beschikbaar stellen (USB, webportal of app). Daartoe is een online platform nodig. Daar gaan we in dit programma ook mee aan de slag. 
 • Regionale opzet, zodat masterclasses en netwerkbijeenkomsten laagdrempeliger kunnen worden bezocht. 
 • Verdiepingsmodules per onderwerp kunnen worden ontwikkeld en actief aangeboden aan de deelnemers om ook buiten de kaders van het programmaondersteund te worden bij duurzame inzetbaarheid

In het nieuwe programma ligt meer nadruk op groepsbenadering en een regionale opzet.

Beoogde resultaten

Voor u als MKB-metaalondernemer: 

Aan het einde van dit project:

 1. Weet u wat uw actuele problemen zijn om uw werknemers Duurzaam Inzetbaar te houden, heeft u handvatten om deze op te lossen en heeft geleerd over uw eigen rol en verantwoordelijkheid hierin.
 2. Heeft u een plan gemaakt voor het implementeren van DI, heeft u dit onderdeel gemaakt van uw bedrijfsstrategie en bent u actief aan de slag met het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van uw personeel; 
 3. Bent u verbonden aan andere ondernemingen in uw regio op een dusdanige manier dat u elkaar ook na het programma blijft benutten; 
 4. Kunt u putten uit een online platform waarbij u op nationaal niveau en op een interactieve manier kennis deelt met de andere ondernemers.

Voor de Koninklijke Metaalunie en de deelnemende branches en regio’s:

 • Overdracht van kennis over kennis en implementatie van de principes van DI bij 40 deelnemende bedrijven; 
 • Opzetten en versterken van netwerken van bedrijven in de 3 regio’s en gekozen branches; 
 • Ervaring met de mogelijkheden van het vorm en inhoud geven aan het Generatiepact, zoals afgesproken in de cao Metaal & Techniek; 
 • Ontwikkeling van programma dat dient als model voor de verbetering van Duurzame Inzetbaarheid in de hele branche (blauwdruk). Dit geldt zowel voor de opzet als het overzicht over problemen en best practices om ze op te lossen.
Welke Metaaluniebedrijven kunnen deelnemen?

Koninklijke Metaalunie beoogt 40 ondernemingen te laten deelnemen aan het programma. Deze komen uit 3 regio’s; Noord-Holland, Gelre en Midden en uit 3 branches; Fedecom, Federatie Metaalplaat (FDP) en de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI). De deelnemers worden verdeeld over 3groepen van elk 13 of 14 deelnemers.

Fedecom
De vereniging Fedecom behartigt de belangen van ca. 1000 leden die voorheen lid waren van de Federatie Agrotechniek (waaronder fabrikanten en importeurs) en Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven (dealers).

Federatie Metaalplaat (FDP)
De Federatie Metaalplaat is een ketenorganisatie op het gebied van metaalplaat en buis. De FDP draagt zorg voor de ontwikkeling, bundeling, verspreiding en uitwisseling van kennis tussen bedrijven (ca. 100) uit de metaalplaat keten, onderzoeksinstellingen en het onderwijs.

Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI)
De Nederlandse Jachtbouw Industrie behartigt de specifieke belangen van ruim 195 aangesloten ondernemers in de jachtbouw en jachtservice industrie. Meer specifiek gaat het om bedrijven die zich bezighouden met het (af)bouwen van casco’s, het bouwen van complete jachten en/of het verrichten van reparatiewerkzaamheden.

Nederlandse Lifttechnische Bedrijven (NLB)
De NLB is een brancheorganisatie van de Koninklijke Metaalunie, waarbij 24 Nederlandse liftbedrij-ven zijn aangesloten. Door binnen de NLB hun kennis en vakmanschap te bundelen en te delen, staan zij nóg sterker en kunnen zij meer bieden dan de afzonderlijke bedrijven.

Werving
De werving van ondernemers zal gedaan worden door de branchemanagers van de desbetreffende branche en de regiosecretarissen in het desbetreffende district. De programmamanager van de Metaalunie zal toezien op voldoende werving uit elke branche of regio. Deze kunnen de succesverhalen van deelnemers van VLM1 en 2 en DI Fase I ter promotie gebruiken. Zij krijgen een aantal criteria mee. Deze dienen ten eerste voor het bewaken van de balans tussen brengen en halen en ten tweede voor opbouw van een logisch en hecht netwerk. Het zijn geen harde eisen voor deelname. Voor de deelname is, bij voorkeur, sprake van het volgende profiel van ondernemingen:

 1. hebben niet eerder meegedaan aan een DI-programma van mkb-metaal
 2. behoren niet tot de top 20% presteerders in hun regio en branche
 3. hebben tussen de 12 en de 80 werknemers
 4. komen uit de gekozen branches en regio’s.

Afspraken met de deelnemende bedrijven

Op basis van een intakegesprek wordt onderling besloten of een bedrijf gaat deelnemen. Er volgt dan een intentieverklaring dat een bedrijf ook daadwerkelijk het hele programma volgt. De intake bestaat uit een intakegesprek en op basis van volgende criteria:

 1. Van iedereen die meedoet wordt aanwezigheid verwacht. Om extra buy-in te genereren betaalt iedere deelnemer €250 deelnemerskosten (programma waarde is €2000,00 per deelnemend bedrijf). Deze kosten vormen de dekking voor project-, wervings- en organisatiekosten; 
 2. Iedere onderneming biedt – voor zover aanwezig bij de onderneming - de mogelijkheid tot het organiseren van een bijeenkomst op eigen locatie met rondleiding, lunch (betaald vanuit het programma) en workshopruimte met benodigdheden; 
 3. Iedere onderneming is met minimaal 1 operationeel leidinggevende of DGA-lid aanwezig bij bijeenkomsten, zodat besluiten aangaande het implementeren van DI met volledigheid van informatie kunnen worden genomen; 
 4. Ieder deelnemer aan het programma is op de hoogte van de basiskennis DI zodat bedrijven met dezelfde basiskennis aan het programma beginnen. Deze kennis wordt door Metaalunie verschaft.

Contactpersonen

Metaalunie 
Wim Overeem / overeem@metaalunie.nl / 06-57401564
Anne Marie Heij / heij@metaalunie.nl / 06-51803913

Regiosecretarissen Metaalunie 
Margreet Westerbeek Noord Holland / westerbeek@metaalunie.nl
Toine Straatman / straatman@metaalunie.nl / 06-51803902
Okko Ebens / ebens@metaalunie.nl / 06-53103896

Fedecom / Wim Overeem / overeem@fedecom.nl / 06-57401564

FDP / Frederick Lodeizen / lodeizen@fdp.nl / 06-53375451

NJI en NLB / Gerwin Klok / klok@metaalunie.nl / 06-51803922