U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Kennisbank » Milieu & energie » Energiebesparing

Energiebesparing

 Hieronder staan twee stappen om te bepalen welke verplichtingen uw bedrijf heeft op het gebied van energiebesparing en hoe u daaraan kunt voldoen. U kunt er ook voor kiezen om rechtstreeks naar een onderdeel toe te gaan voor meer informatie. Daarnaast kunt u de pagina veelgestelde vragen bekijken.

 Stap 1
 

> Vul eerst de Wetchecker energiebesparing in                U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:

         a) energierekening, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik
             en/of aardgasequivalenten;
         b) jaarrekening;
         c) aantal werknemers;
         d) gebouwoppervlak van alle gebouwen en gebruiksoppervlak van de kantoorfunctie.

   
Uit de wetchecker volgt welke verplichtingen u heeft.
Klik hieronder op de buttons die voor u van toepassing zijn. 


 Stap 2
 

WM/WABO

U heeft een energiebesparingsplicht op grond van de Wet milieubeheer (Wm) of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

U heeft een informatieplicht op grond van de Wet milieubeheer (Wm)

   

EED

U heeft een auditplicht op grond van de Europese richtlijn energie efficiëntie (EED)

   

EPBD

U heeft een energielabelverplichting voor één of meerdere gebouwen volgens de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD)

Energielabel C verplichting voor kantoren


U heeft een energiebesparingsplicht op grond van de Wet milieubeheer (Wm) of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Activiteitenbesluit milieubeheer of omgevingsvergunning milieu
De meeste leden vallen onder het Activiteitenbesluit (type B-inrichting). Als dat voor u ook geldt, zult u de algemene regels van het Activiteitenbesluit moeten naleven. Als u niet weet of uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, doorloop dan de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Daarbij wordt voor u ook duidelijk welke algemene regels voor u van toepassing zijn. Via AIM kunt u eventuele veranderingen of wijzigingen meteen melden bij het bevoegd gezag. Voor meer informatie kijkt u op www.metaalunie.nl/milieurechten.

Heeft uw bedrijf een omgevingsvergunning milieu nodig, dan staat (indien u die vergunning heeft aangevraagd en gekregen) in die vergunning welke energiebesparende maatregelen u moet treffen. De tekst hieronder is op uw bedrijf dan niet van toepassing.

Erkende maatregelen
Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt en uw elektriciteits- of gasverbruik boven een drempel komt (50.000 kWh / 25.000 m3), dan bent u verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Om de verschillende sectoren behulpzaam te zijn en de handhaving te vergemakkelijken zijn lijsten met ‘erkende maatregelen’ vastgesteld voor verschillende sectoren. De meeste Metaalunieleden vallen onder de sector/lijst ‘metalelektro en mkb-metaal’. Momenteel worden door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze lijsten met erkende maatregelen herzien. Aanvankelijk zouden deze in januari 2019 bekend worden gemaakt. Op dit moment is de verwachting dat de herziene lijsten eind februari/begin maart beschikbaar komen..

De erkende maatregelen kunt u via het Filterinstrument erkende maatregelen energiebesparing (FEM) vaststellen. Dit instrument wordt ook door het bevoegd gezag gebruikt. U kunt als bedrijfstak ‘metalelektro en mkb-metaal’ aangeven. Daarna geeft u de activiteiten aan die op uw bedrijf van toepassing zijn. Verder voert u uw jaarlijkse energie- en elektriciteitsverbruik in. Ook wordt gevraagd of u een energielabel of een energie index voor uw gebouw heeft en zo ja, welke waarde deze heeft. In plaats van het FEM, kunt u er ook voor kiezen om de door Metaalunie voor haar leden ontwikkelde EPK-doorlichting te gebruiken. Als u de benodigde ‘erkende maatregelen’ hebt getroffen, voldoet u in ieder geval aan de wettelijke verplichting.

Fasering
Het treffen van energiebesparende maatregelen vergt investeringen. Het is logisch dat u deze niet allemaal tegelijk kunt doen. U kunt met het bevoegd gezag afspraken maken over de fasering van de invoering van de maatregelen. Hiervoor moet u zelf actie ondernemen. De investeringen kunt u dan meenemen in uw meerjarenbegroting. U zult per jaar specifiek aan moeten geven wanneer u welke maatregelen gaat treffen. Het bevoegd gezag bepaalt uiteindelijk of zij toestemming geeft voor de door u gewenste fasering.

Wie is verantwoordelijk?
De ‘drijver van de inrichting’ is degene die verantwoordelijk is. In de meeste gevallen bent u dat als ondernemer. Een deel van de erkende maatregelen zijn gebouwgebonden. Als u geen eigenaar bent van het bedrijfspand waar u uw bedrijfsactiviteiten uitoefent, maar het pand huurt, dan hangt het van de inhoud van de huurovereenkomst af wie de maatregelen zal moeten treffen (en betalen).

Extra informatie

Grootverbruiker
Als uw energiegebruik meer is dan 200.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aan gas, dan bent u een grootverbruiker. Op het moment dat u niet alle erkende maatregelen heeft toegepast, kan het aannemelijk zijn dat u niet voldoet een de wettelijke verplichting. Het bevoegd gezag (gemeente of RUD/Omgevingsdienst) kan u dan verplichten onderzoek te (laten) doen naar de te treffen maatregelen. Als uit dat onderzoek blijkt dat u meer en andere maatregelen kunt treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, bent u verplicht de voorgestelde maatregelen binnen een redelijke termijn toe te passen.

Zelf maatregelen treffen
U kunt er ook voor kiezen om zelf te bekijken welke maatregelen uw bedrijf moet toepassen omdat die zich binnen vijf jaar terugverdienen. U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk en moet eventueel aantonen dat u door het niet treffen van de benodigde ‘erkende maatregelen’ toch voldoet aan de wettelijke verplichting.

Meerjarenafspraken energie efficiëntie (MJA3/MEE)
Ook kunt u er als grootverbruiker voor kiezen om u aan te melden als deelnemer aan de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE). Als u aan deze afspraken deelneemt en aan de verplichtingen voldoet, dan voldoet u daarmee aan de wettelijke energiebesparingsverplichting. Voor meer informatie, ga naar RVO.nl.

U heeft een informatieplicht op grond van de Wet milieubeheer (Wm)

Naar verwachting worden bedrijven die midden- of grootverbruikers van elektra en/of gas zijn én onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, verplicht om vóór 1 juli 2019 het bevoegd gezag (gemeente/omgevingsdienst) digitaal te informeren over energiebesparende maatregelen die zij hebben getroffen. U bent een midden- of grootverbruiker, als u meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas verbruikt.

Vooralsnog lijkt het erop dat het informeren moet via het eLoket van RVO.nl. Daarvoor heeft u een eHerkenning (DigID voor bedrijven) nodig. Als u deze nog niet heeft, dan moet u deze aanvragen. Dit neemt ongeveer vijf werkdagen in beslag en kost u geld.

U heeft een auditplicht op grond van de Europese richtlijn energie efficiëntie (EED)

Doorloop allereerst het stappenplan EED om in meer detail te bepalen of uw onderneming auditplichtig is. Als dat zo is, dan bent u verplicht elke 4 jaar een energie-audit uit te voeren, een audit-verslag op te stellen en te laten beoordelen door het bevoegd gezag.

U kunt invulling geven aan deze plicht door:

  • Een audit uit te voeren volgens de eisen van de EED. De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten.
  • In bezit te zijn van een geldig certificaat ISO 50.001, 40.001, 40.051 of van een geldig beheerssysteem.
  • Deel te nemen aan de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE). Neemt u met uw onderneming deel aan de MJA3/ MEE en voldoet u aan de verplichtingen? Dan bent u vrijgesteld van de auditplicht. 
  • Indien het bevoegd gezag hiermee instemt, is het mogelijk om met een alternatief keurmerk op het gebied van duurzaamheid invulling te geven aan de auditplicht. Zie Alternatieve invulling met keurmerk en/of de Werkinstructie 'Aan de slag met de EED'.

Voor meer informatie kijk op RVO.nl.

U heeft een energielabelverplichting voor één of meerdere gebouwen volgens de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD)

Voor welke gebouwen?
Een energielabel is verplicht voor woningen en voor sommige bedrijfsgebouwen, namelijk als de gebruiksfunctie van een (gedeelte van een) gebouw teweegbrengt dat energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (utiliteitsgebouwen). Hiermee wordt aangehaakt bij de toepassing van de energieprestatiecoëfficient van het Bouwbesluit. Als een gebouw verschillende gebruiksfuncties heeft dan is het energielabel alleen vereist voor die delen van het gebouw waarop de energieprestatiecoëfficient van toepassing is.
Voorbeeld: Een gebouw heeft twee gebruiksfuncties een bedrijfshal en een kantoor. Voor het kantoor is een energielabel verplicht en voor de bedrijfshal niet.

Een energielabel is niet verplicht voor (Let op: deze opsomming is niet uitputtend):

  • Een (deel van een) gebouw, dat een industriefunctie heeft (zoals een fabriekshal)
  • Gebouwen met een zogenoemde overige gebruiksfunctie. Hierbij kunt u denken aan een schuur of een garage
  • Voor gebouwen die jonger zijn dan 10 jaar (met een bouwvergunning vanaf 1 januari 1998) geldt deze uitzondering ook. De eigenaar kan volstaan met het overleggen van de berekening van de energieprestatiecoëfficient die is gemaakt voor de bouwaanvraag
  • Overgangsregeling voor een gebouw waarvoor tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008 (de inwerkingtreding van het Besluit energieprestatie gebouwen) een Energie Prestatie Advies is uitgebracht. De gebouweigenaar kan in dat geval aan zijn labelverplichting voldoen door het verstrekken van het EPA mits opgesteld door een gecertificeerde adviseur. Dit advies mag maximaal 10 jaar oud zijn.

Wanneer verstrekken?
1. Bij de bouw van een gebouw heeft de eigenaar een energielabel voor dat gebouw.
2. Bij de verhuur van een gebouw verstrekt de eigenaar een afschrift van een energieprestatiecertificaat voor dat gebouw aan de huurder. Dit hoeft uiteraard niet bij verlenging van de huurovereenkomst of een reeds bestaande huurovereenkomst (overeengekomen voor 1 januari 2008).
3. Bij de verkoop van een gebouw verstrekt de eigenaar een energielabel voor dat gebouw aan de koper.

Hoe verkrijgen?
Een energielabel voor een utiliteitsgebouw verkrijgt u door een gecertificeerde energieadviseur in te schakelen. Deze moet gecertificeerd zijn volgens BRL 9500. Gecertificeerde energieadviseurs kunt u vinden via QBis.
Meer informatie en links naar wetgeving vindt u op de website van RVO.NL.

Energielabel C verplichting voor kantoren
Per 1 januari 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. Nadere informatie daarover volgt zo spoedig mogelijk.

Energiecentrum.nl
Koninklijke Metaalunie heeft samen met Stichting Adviescentrum Metaal (SAM) en met instemming van MKB-Nederland in 2002 het initiatief genomen om de website energiecentrum.nl op te zetten. Het is de bedoeling om de bestaande informatie te actualiseren en in vernieuwde vorm beschikbaar te maken voor het mkb-metaal.

 

 

 

 

Heeft u een vraag?

Adviseur
Bestuursrecht

030 605 33 44
bj@metaalunie.nl