U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Kennisbank » CE-markering » CE niet-bouwproducten

CE markering niet-bouwproducten

Een product met CE-markering mag in de hele EER in de handel worden gebracht, zonder dat nationale overheden dat mogen belemmeren. Een grote verbetering ten opzichte van de tijd dat ieder land zijn eigen normen had en het op de markt brengen van producten in andere Europese landen heel wat voeten in aarde had. De algemene principes van de CE-markering staan in de “Blue Guide”, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11502, ook in het Nederland beschikbaar. 

Op het volgende schema van de Europese Commissie, staat het hele CE-markeringsproces kort beschreven. Deze stappen komen terug in het systeem waarmee u per richtlijn alle relevante  informatie kunt opzoeken zoals de laatste versie van de richtlijn, de bij de richtlijn horende geharmoniseerde normen en gidsen met toelichting. http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers/index_en.htm 
Het systeem begint in het Engels. Teksten van richtlijnen kunt u altijd ook in het Nederlands raadplegen. De informatie van RVO maakt ook gebruik van dit systeem. Die ingang is handig als u de teksten in het Nederlands wilt bekijken: http://www.rvo.nl/onderwerpen/tools/wet-en-regelgeving/eu-wetgeving/ce-markering/stappenplan 

Met dit systeem kunt u ook eenvoudig achterhalen of u zelf het hele proces mag uitvoeren of dat u een externe instantie moet inschakelen. Bij machines mag u bijvoorbeeld meestal alles zelf doen, terwijl u bij pleziervaartuigen een zogenaamde aangemelde instantie moet inschakelen. Deze mag ook uit een ander Europees land komen. Ze staan in de zogenaamde NANDO database.

De CE-markering kent verplichtingen voor fabrikanten maar ook voor importeurs en distributeurs.
Als goederen in derde landen worden geproduceerd en de fabrikant geen vertegenwoordiger in de EER heeft, moet de importeur controleren of de producten die hij op de markt brengt, voldoen aan de relevante eisen en geen risico vormen voor de Europese gebruiker. De importeur moet nagaan of de fabrikant van buiten de EER alle noodzakelijke stappen heeft genomen en of de documentatie op aanvraag beschikbaar is. De verklaring van overeenstemming en de handleiding moet uiteraard bij het product gevoegd zijn. 
De distributeur moet deze documenten met het product doorgeleiden en er voor zorgen dat het product zodanig wordt behandeld dat het aan de eisen blijft voldoen.

Soms is niet duidelijk wie als fabrikant moet worden aangemerkt, bijvoorbeeld omdat er veel partijen bij zijn betrokken. Maak hier van te voren duidelijke afspraken over!