U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details

Uitgebreidere informatie (Engelstalig) is te vinden via www.gov.uk

Brexit / Andere productwetgeving in het VK sinds 2021
Het Verenigd Koninkrijk maakt sinds 1 februari 2020 geen deel meer uit van de Europese Unie en de interne markt. Met betrekking tot douaneformaliteiten blijft Noord-Ierland wel onderdeel van de EU.

Sinds 1 januari 2021 heeft het VK andere productwetgeving die de CE-markering vervangt voor de UKCA (UK Conformity Assessed). Dit heeft gevolgen voor bedrijven in Nederland en kan ook uw bedrijf raken. Indien u uw product in het handelsverkeer van het VK brengt, moet u voldoen aan de VK wet- en regelgeving. Daarnaast heeft u te maken met gewijzigde douaneverplichtingen. Douaneverplichtingen.

VK productregelgeving is gebaseerd op Europese regelgeving
Het VK heeft de Europese productregelgeving als uitgangspunt genomen. Denk daarbij aan de Machinerichtlijn en andere verordeningen en richtlijnen voor onder meer elektrische en elektronische producten. De productregelgeving stelt producteisen op het gebied van veiligheid, gezond-heid en milieu. De technische eisen (essentiële eisen) waar producten aan moeten voldoen, en de testmethodes om conformiteit met de VK product-regelgeving vast te stellen, zijn veelal identiek aan de EU productregelgeving. Indien deze niet identiek zijn, moet u zeker stellen dat uw producten voldoen aan de gestelde producteisen in het VK.

Ga vooral na welke wetgeving op uw product van toepassing is en op welke wijze u hieraan kunt voldoen. 

Welke wetgeving op uw product van toepassing?
Het is net zoals bij de Europese productwetgeving van belang na te gaan welke wetgeving op uw product van toepassing is en op welke wijze u hieraan kunt voldoen. Begeleiding productwetgeving (Engelstalig). (NB: u kunt het Engels vertalen door met de rechtermuisknop op de pagina te klikken en te kiezen voor Vertalen naar Nederlands.)

Markttoegang in Groot Brittannië
Groot-Brittannië bestaat uit Engeland, Wales en Schotland. Als u vanuit de EU producten in het handelsverkeer van GB brengt (zie definitie, pag. 2), moet de UKCA markering worden toegepast op de meeste producten waarop voorheen CE-markering van toepassing was. 

 • Indien een product voor 31 december 2020, 23.00 uur op de GB markt is gebracht hoeft u niets aanvullends te doen ten opzichte van de situatie dat GB nog bij de EU hoorde.
 • UKCA verplicht vanaf 1 januari 2023 (moment van in het handelsverkeer brengen van het product bepalend). CE markering wordt niet meer geaccepteerd.
 • T/m 31 december 2022, kan CE markering worden toegepast;
 • UKCA is verplicht vanaf 1 januari 2023, waarbij het moment van in het handelsverkeer brengen van het product bepalend is. CE-markering wordt niet meer geaccepteerd;
 • Indien zelfbeoordeling bij CE mogelijk was, geldt dit ook bij UKCA;
 • Het is toegestaan zowel CE als UKCA-markering aan te brengen;
 • Indien voorheen een aangemelde instantie betrokken moest worden bij de conformiteitscontrole is het van belang voor de UKCA markering een door de VK goedgekeurde instantie in te schakelen! Zie UKMCAB database met beschikbare VK goedgekeurde instanties (het is mogelijk op basis van filters na te gaan welke instanties voor uw product(en) gekwalificeerd zijn. UKMCAB-database.
 • Omdat het VK geen onderdeel meer uitmaakt van de EU wijzigt de rol en verantwoordelijkheid van uw klant. Een voormalig distributeur wordt bijvoorbeeld een importeur. Het is voor u van belang met uw klant na te gaan welke verantwoordelijkheden uw klant krijgt en welke eisen er aan u gesteld zullen worden. Rol en verantwoordelijkheden marktdeelnemers (Engelstalig).
 • Uitgebreide (Engelstalige) begeleiding gebruik UKCA markering.

Producten VK importeren naar EU
Europese productwetgeving is van toepassing.

 • Indien zelfbeoordeling mogelijk is, kan de producent zelf de conformiteitscontrole uitvoeren en CE-markering aanbrengen;
 • Indien er een aangemelde instantie ingeschakeld wordt, moet dit een EU aangemelde instantie zijn die voor betreffende Europese productwetgeving en product geautoriseerd is;
 • Er dient een CE markering te worden opgesteld.
 • Uw rol kan van bijvoorbeeld distributeur wijzigen in de rol van importeur. Hier horen andere verantwoordelijkheden bij. Zo moet de importeur controleren of producten voldoen aan Europese productregelgeving en controleren of de conformiteitscontrole correct is uitgevoerd, ter voorkoming van het in het EU handelsverkeer brengen van niet conforme producten. Ook moet de importeur het technisch dossier en de verklaring van conformiteit voor een periode van 10 jaar aan de inspectie beschikbaar stellen Meer informatie over verantwoordelijkheden van de importeur.

Markttoegang in Noord Ierland (NI)
verkeer brengt, kan CE-markering worden toegepast op de meeste producten waarop voorheen CE-markering van toepassing was. Tevens is het mogelijk UKNI (UK Northern Ireland) toe te passen.

 • Indien een product uiterlijk 31 december 2020 in GB in het handelsverkeer is gebracht hoeft u niets aanvullends te doen ten opzichte van de situatie dat GB nog bij de EU hoorde;
 • Zelfbeoordeling bij CE blijft gehandhaafd;
 • Het is bij zelfbeoordeling toegestaan zowel CE als UKNI-markering aan te brengen;
 • Indien voorheen een aangemelde instantie betrokken moest worden bij de conformiteitscontrole, dient dit ook voor de UKNI markering te gebeuren. De conformiteitsprocedure is identiek. Het is van belang een VK goedgekeurde instantie te selecteren. In dit geval kan er alleen een UKNI-markering worden toegepast;
 • Bij verplichte inzet UKCA goedgekeurde instantie is UKNI markering verplicht vanaf 1 januari 2023 (moment van in het handelsverkeer op de markt brengen van het product bepalend). CE markering wordt in dit geval niet geaccepteerd.
 •  Begeleiding producten in NI in het handelsverkeer brengen.

Definitie “in de handel brengen”
‘Een product in het handelsverkeer brengen’ verwijst naar individuele producten en niet naar een soort product. Het vereist geen fysieke overdracht van het product.

Een individueel, volledig vervaardigd product wordt in de handel gebracht wanneer het voor het eerst beschikbaar wordt gesteld voor distributie, consumptie of gebruik op de markt in het kader van een commerciële activiteit, al dan niet tegen betaling. Deze handeling is voorbehouden aan fabrikanten of importeurs.

Dit vereist een aanbod of overeenkomst voor de overdracht van eigendom, bezit of enig ander eigendomsrecht van een individueel product, nadat het fabricagestadium is voltooid.
‘Een product in het handelsverkeer brengen’ verwijst naar individuele producten en niet naar een soort product. Het vereist geen fysieke overdracht van het product.

U kunt gewoonlijk het bewijs van in de handel brengen leveren op basis van elk relevant document dat gewoonlijk wordt gebruikt bij zakelijke transacties, waaronder:

• koopovereenkomsten betreffende goederen die reeds vervaardigd zijn en voldoen aan de wettelijke eisen;
• facturen;
• documenten betreffende de verzending van goederen voor distributie.


Elke handeling daarna, zoals van distributeur naar distributeur of van distributeur naar eindverbruiker valt onder de definitie 'op de markt aanbieden'

Blog

Blog

Adriaan Vonk / Directie      

Ondernemers bedankt!

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl