U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
De beleidsregels die de Belastingdienst hanteert bij de invordering van belastingschulden en het verlenen van uitstel van betaling zijn per 1 oktober 2022 versoepeld.

Maatwerk bij bijzondere omstandigheden
De ontvanger (van de Belastingdienst) kan onder zeer bijzondere omstandigheden in individuele gevallen afwijken van de beleidsregels die gelden voor de invordering van belastingschulden. Dat is het geval als sprake is van de bijzondere omstandigheden waarbij invordering van de belastingschuld tot onevenredige gevolgen zou leiden voor de betrokkene die niet in verhouding staan tot het doel wat met de betreffende beleidsregels wordt beoogd.

Dit biedt de ontvanger de mogelijkheid om meer maatwerk te bieden bij een betalingsregeling. De staatssecretaris van Financiën wijst er echter wel op dat de ontvanger niet altijd kan afwijken van beleidsregels. Afwijking van beleidsregels leidt in de regel immers tot rechtsongelijkheid tussen ondernemers die wel en die geen soepelere betalingsregeling krijgen.

Ook betalingsregeling na kort uitstel
Een ondernemer die problemen heeft met het betalen van belastingschulden kan de Belastingdienst om een betalingsregeling vragen. De Belastingdienst hanteert ten aanzien van ondernemers een stringent uitstelbeleid. Een belangrijke reden voor dit beleid is het risico van concurrentieverstoring. Dit beleid uit zich onder meer in de maximale looptijd van een betalingsregeling. De betalingsregeling moet zo kort mogelijk zijn en maximaal 12 maanden, , gerekend vanaf de (laatste) vervaldatum van de belastingaanslag.

Ondernemers kunnen echter (onder voorwaarden) zonder nader onderzoek op schriftelijk of telefonisch verzoek kort uitstel van betaling krijgen. Dit uitstel bedraagt maximaal vier maanden na de laatste vervaldag van de (oudste) belastingaanslag.

Het is vanaf 1 oktober 2022 ook mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen als eerder kort uitstel van maximaal vier maanden is verleend. Als voor de belastingschuld waarvoor om uitstel van betaling wordt verzocht al eerder kort uitstel van betaling is genoten, dan wordt de maximale looptijd van de betalingsregeling van twaalf maanden gerekend vanaf de datum waarop het kort uitstel is toegekend.

Geen deskundigenverklaring bij langer uitstel dan één jaar
Als een ondernemer (hoofdzakelijk) door een oorzaak die buiten zijn invloed ligt in tijdelijke liquiditeitsproblemen is gekomen, kan de ontvanger uitstel voor een langere periode verlenen. De ondernemer moet dan wel een door een derde deskundige opgestelde verklaring overleggen.

Als de totale belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt, dan is de derdenverklaring sinds 1 oktober 2022 niet meer nodig en volstaat een eigen verklaring van de ondernemer.

Zekerheid van ondernemers
Bij het verlenen van een betalingsregeling aan een ondernemer, verlangt de ontvanger 100% zekerheid voor de openstaande belastingschuld.

De ontvanger heeft vanaf 1 oktober 2022 echter een mogelijkheid om in de gegeven omstandigheden bij het toekennen van een betalingsregeling af te zien van het verlangen van een 100% zekerheid . Bij de beoordeling zal de ontvanger rekening houden met het aangifte- en betalingsgedrag uit het verleden, de aard van de belastingschuld en de hoogte van de belastingschuld.

Bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis
Vanwege de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis, is voor bepaalde belastingschulden van ondernemers een ruimhartiger betalingsregeling ingevoerd. Een ondernemer die moeite heeft met het betalen van de termijnbedragen kan de Belastingdienst verzoeken om een betaalpauze van maximaal zes maandentermijnen (dat was drie maandtermijnen) of twee aaneengesloten kwartaaltermijnen (dat was één kwartaaltermijn). Meer daarover is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Invorderingsrente
Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u ongeacht of u uitstel heeft gekregen , invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. De invorderingsrente bedraagt normaal 4%.
Van 23 maart 2020 tot en met 31 december 2023 is de invorderingsrente tijdelijk verlaagd. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.
De invorderingsrente bedraagt:

Van 23 maart 2020 - 30 juni 2022
      
0,01%
 
Van 1 juli 2022 - 31 december 2022
  1%
 
Van 1 januari 2023 - 30 juni 2023
  2%
 
Vanaf 1 juli 2023 - 31 december 2023
  3%
 
Vanaf 1 januari 2024
  4%
 

Meer informatie
Voor meer informatie bel of mail met een van de adviseurs van Team Ondernemen Economie en Fiscaliteit
030-6053344 of bedrec@metaalunie.nl.


Blog

Blog

Adriaan Vonk / Directie      

Ondernemers bedankt!

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl