U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Ondernemers konden tot 1 oktober 2021 onder versoepelde voorwaarden bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor diverse belastingen. Het verleende bijzondere uitstel van betaling had een tijdelijk karakter. De Belastingdienst trekt het in zodra de omstandigheden dit mogelijk maken maar uiterlijk per 1 oktober. Vanaf de intrekking van het uitstel moeten lopende fiscale verplichtingen zoals de afdracht van omzetbelasting en loonheffingen weer worden nagekomen.

1 Oktober is het ook moment waarop ondernemers de betaling van hun nieuw opkomende fiscale belastingverplichtingen moeten hervatten zie hieronder.

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen ondernemers toch nog in specifieke gevallen uitstel van betaling krijgen tot en met 31 januari 2022 voor de belastingen die betaald hadden moeten zijn in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 als de liquiditeitsproblemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis.

Voor deze tijdelijke aanvullende tegemoetkoming gelden de volgende voorwaarden:

  • De ondernemer komt in aanmerking voor de speciale betalingsregeling van 60 maanden.
  • De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard en voor een bepaald tijdstip opgelost.
  • De ondernemer voert een levensvatbare onderneming.
  • Voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt gevraagd heeft de ondernemer voldaan aan de aangifteplicht.
  • Het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer belastingen waarvoor het bijzonder uitstel van betaling.
  • De ondernemer verstrekt een verklaring (bij een belastingschuld vanaf € 20.000 af te geven door een derde-deskundige) die het voor de Belastingdienst aannemelijk maakt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. De verklaring bevat een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen, gaat in op de aannemelijkheid van de bedrijfseconomische gezondheid van de onderneming, de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand en geeft blijk van de waarneming van de aan dat oordeel ten grondslag liggende feiten en omstandigheden.
  • Het verzoek moet uiterlijk 31 januari 2021 schriftelijk zijn gedaan.
De belastingschuld die door deze tijdelijke aanvullende tegemoetkoming ontstaat kan de ondernemer onder toepassing van de betalingsregeling aflossen.

Een verzuimboete opgelegd wegens een betalingsverzuim begaan tussen 1 oktober 2021 en 31 januari 2022 hoeft niet te worden betaald, mits het vermelde uitstel van betaling is verleend.

De Belastingdienst beoordeelt het verzoek om uitstel van betaling los van een reeds eerder verleend verzoek of tegelijkertijd lopend verzoek om uitstel van betaling op andere gronden. Uitstel van betaling op grond van deze tijdelijke aanvullende tegemoetkoming wordt niet verleend en een verleend uitstel wordt weer ingetrokken als de belangen van de Staat zich tegen (verder) uitstel verzetten.

Betalingsregeling
Voor de belastingschuld die een ondernemer door het genoten bijzondere uitstel van betaling heeft opgebouwd geldt een speciale betalingsregeling. Het gaat dan om de schuld die is ontstaan in de periode vanaf 12 maart 2020 tot aan de datum dat het bijzonder uitstel van betaling eindigt.
De ondernemer moet deze belastingschuld in maximaal 60 maanden volledig aflossen, te beginnen op 1 oktober 2022. De laatste betaaltermijn valt dus pas in 2027, maar eerder aflossen mag ook altijd.

De betalingsregeling kent de volgende uitgangspunten:

  • De belastingschuld wordt in beginsel afgelost in 60 maandelijkse gelijke termijnen.
  • De eerste aflossing moet uiterlijk 31 oktober 2022 zijn overgemaakt, elke volgende termijn vervalt telkens een maand later.
  • Van het betalingsschema kan worden afgeweken als de ondernemer aannemelijk maakt dat het voor hem redelijkerwijs niet mogelijk is in oktober 2022 met aflossen te beginnen. De ondernemer kan in dat geval op een later moment beginnen met aflossen, maar de belastingschuld moet ook dan uiterlijk 1 oktober 2027 volledig zijn afgelost.
Tijdens de betalingsregeling moet de ondernemer zich stipt aan alle nieuw opkomende fiscale en andere financiële verplichtingen – waarvan de invordering aan de Belastingdienst (de ontvanger) is opgedragen – houden. Dit betekent dat de ondernemer tijdig juiste aangiften indient en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen tijdig en volledig nakomt.

Als blijkt dat een ondernemer gedurende de betalingsregeling vanaf 1 oktober 2022 niet (meer) voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden, mag de Belastingdienst de betalingsregeling weigeren of beëindigen. De ondernemer krijgt eerst nog wel de gelegenheid om alsnog binnen veertien dagen aan de voorwaarden te voldoen.
De betalingsregeling wordt niet toegekend of ingetrokken als de belangen van de Staat zich tegen de betalingsregeling verzetten.

Uiteraard is het ook mogelijk om eerder af te lossen. Als de betalingsregeling loopt, verrekent de Belastingdienst geen belastingteruggaven met de belastingschuld. Ook wordt er in die periode geen zekerheid gevraagd voor de schuld.
Over de belastingschuld brengt de Belastingdienst invorderingsrente in rekening. Het rentepercentage gaat per 1 januari 2022 van 0,01% naar 1% en wordt met stappen van 1% per stap verhoogd naar uiteindelijk 4% per 1 januari 2024.

Sanering
Ondanks de betalingsregeling van 60 maanden voor de opgebouwde belastingschuld, zal niet elke door de coronacrisis getroffen ondernemer zijn (belasting)schulden volledig kunnen aflossen. Het kabinet spant zich daarom in om als onderdeel van het time-out arrangement (TOA) samen met andere schuldeisers, intermediairs en schuldhulpverleners richtlijnen voor een soepelere en efficiëntere behandeling saneringsverzoeken van ondernemers te ontwikkelen.
De Belastingdienst zal de verzoeken vervolgens met een welwillende blik bekijken. Dat betekent dat de Belastingdienst bij twijfel een verzoek zal toekennen. De Belastingdienst zal daarnaast de levensvatbaarheid van het bedrijf aannemen als deskundige derden, zoals banken en accountants, daarover al positief hebben geoordeeld.
Aanvullend zal de omstandigheid dat de ondernemer financiële middelen de afgelopen periode niet heeft gebruikt voor het voldoen van belastingschulden geen reden meer zijn voor afwijzing van het verzoek, behalve bij kennelijk misbruik.
 
Meer weten?
Voor meer informatie Ledenservice Team Ondernemen Economie en Fiscaliteit (030-6053344 of bedrec@metaalunie.

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Algemene Leden
Vergadering

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl