U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Met de Kamerbrief van 30 september 2020 heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de precieze voorwaarden van de NOW-3. 

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten uit de Kamerbrief, waarin de minister ook aangeeft dat hij hoopt de definitieve regeling van de NOW-3 binnen twee weken te kunnen publiceren.

Doel van de NOW en hoogte van de subsidie
Voortzetting van de NOW biedt werkgevers en het personeel dat bij hen in dienst is, voor langere tijd zekerheid over de tegemoetkoming in de loonkosten die zij kunnen verwachten. De NOW-3 biedt wel ruimte aan werkgevers om de onderneming te herstructureren waar dat nodig is vanwege de langdurige veranderingen in de economie. Werkgevers krijgen de mogelijkheid geboden de loonsom enigszins te laten dalen zonder dat dit leidt tot verlaging van het subsidiebedrag. De reden van de daling van de loonsom, natuurlijk verloop, door een loonsverlaging in overeenstemming met werknemers of ontslag, is daarbij niet relevant.

Het vergoedingspercentage wordt stapsgewijs verlaagd om bedrijven ook op die manier te stimuleren zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit.

  • In de derde tranche* (1 oktober – 31 december 2020) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, en kan de loonsom met 10% dalen zonder dat er gekort wordt.
  • In de vierde tranche (1 januari – 31 maart 2021) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 70%, met een loonsomvrijstelling van 15%.
  • In de vijfde tranche (1 april – 30 juni 2021) gaat het om maximaal 60% van de loonsom met een loonsomvrijstelling van 20%.

Korting op de subsidie vindt alleen plaats met het gedeelte dat de loonsom meer daalt dan het vrijstellingspercentage.

De maximering van het loon dat voor subsidiëring in aanmerking komt, nu twee maal het maximum dagloon (€ 9.691 per maand), gaat in de vijfde tranche (vanaf 1 april 2021) naar eenmaal het maximumdagloon (nu € 4.845 per maand; de bedragen voor het maximumdagloon worden per 1 januari 2020 geïndexeerd).

Voorwaarden verbonden aan NOW
De kortingen die golden binnen de NOW-1 en -2 bij een aanvraag tot ontslag om bedrijfseconomische omstandigheden, vervallen in de NOW-3. Het gaat zowel om de 5% korting als geen overeenstemming met vakbonden is bereikt bij grote ontslagen als om de korting op de subsidie met de loonsom van werknemers voor wie om bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning is aangevraagd.

Wel wordt in de NOW-3 een inspanningsverplichting opgenomen voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van werknemers voor wie tijdens het subsidietijdvak om bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning wordt aangevraagd. De van werk-naar-werkbegeleiding kan bestaan uit bestaan uit scholing, instrumenten en voorzieningen. De werkgever is verplicht om contact op te nemen met UWV via de UWV-telefoon NOW, als die gedurende het subsidietijdvak voor een of meerdere werknemers een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient bij UWV. Werkgevers die dit nalaten, zullen met 5% op de subsidie gekort worden.

De eis dat er geen bonussen of dividend wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht, blijft bestaan. In de eerste, tweede en derde tranche geldt dit voor 2020, maar voor de vierde en vijfde tranche van de NOW-3 geldt dit voor 2021.

Bepaling omzetdaling en loonsom
Het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor subsidie blijft 20% in de derde tranche, maar gaat omhoog naar 30% in de vierde en vijfde tranche.

De omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. Indien er aanspraak wordt gemaakt op de NOW-subsidie in opeenvolgende tranches, is er geen keuze mogelijk, maar dienen de omzetperiodes op elkaar aan te sluiten.

De voorschotten van alle drie de tranches van de NOW-3 zullen worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Als die in de polis administratie van het UWV ontbreekt, wordt uitgegaan van de loonsom van april 2020.

Aanvraag, voorschotverlening en vaststelling subsidie
Streven is de aanvraag voor de derde tranche, 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, mogelijk te maken van 16 november tot 13 december 2020. Het aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor de vijfde tranche is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021. Na het toekennen van de subsidie, zal de aanvrager een voorschot van 80% ontvangen in drie termijnen. De maximale beslistermijn is 13 weken, maar gestreefd wordt naar betaling van het eerste voorschot binnen 2 à 4 weken.

Aanvragen voor de definitieve vaststelling van de subsidies over alle drie de tranches moeten apart worden gedaan, maar zijn pas mogelijk vanaf 1 september 2021. Nadere informatie over het vaststellingsproces volgt nog. Aanvraag moet worden gedaan binnen 24 weken, of 38 weken als een accountantsverklaring vereist is.

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

We zijn er bijna ..

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl