U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
De TVL is de opvolger van Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS).

De TVL richt zich net als de TOGS op de hards getroffen sectoren zoals horeca, kappers, detailhandel, toerisme, organiseren van evenementen, of groothandels die toeleveren aan de direct getroffen sectoren en bedrijven, die door de (verplichte) sluiting of het ontmoedigen van klanten om te komen naar de onderneming met een volledige of groot deel van het omzetverlies te maken hebben gekregen. Voor het aanvragen van de TVL en TOGS moet de onderneming een inschrijving in het handelsregister hebben (hoofd- of nevenactiviteit) met een code van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) die expliciet vermeld staat op een lijst met SBI-codes. (www.rvo.nl/vastgestelde SBI-codes).

De meeste van de metaalondernemers komen niet in aanmerking voor de TOGS en de TVL. Wellicht dat voor u de volgende SBI codes met hoofd c.q. nevenactiviteiten van toepassing kunnen zijn:

 • Handel in en reparatie van caravans, motorfietsen en aanhangers (45.19.4) 9%
 • Benzinestations (47.3)15%
 • Winkels in ijzerwaren en gereedschappen (47.52.1) 15%
 • Winkels in fietsen en bromfietsen (47.64.1)15%
 • Winkels in watersportartikelen (47.64.2)15%
 • Winkels in sportartikelen (geen watersport) (47.64.3)15%
 • Verhuur van sport- en recreatieartikelen (77.21) 35%
 • Verhuur en lease van schepen (77.34) 35%
 • Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen neg (geen automaten) (77.39.9) 35%
 • Jachthavens (93.29.1) 34%
 • Winkels gespecialiseerd in overige artikelen (rest) (47.78.9) 15%

Als de gedupeerde onderneming niet met zijn hoofdactiviteit, maar wel met een nevenactiviteit met een juiste SBI-code staat ingeschreven in het handelsregister, bestaat ook recht op TVL. Er geldt wel de voorwaarde dat het omzetverlies uitsluitend betrekking heeft op die nevenactiviteit. Omzetverliezen van andere activiteiten tellen niet mee.

De hoogte van de tegemoetkoming, de berekeningswijze als ook de systematiek van subsidieverlening wijken wel van de TOGS. De TVL houdt, anders dan de TOGS, rekening met de hoogte van het omzetverlies en de omvang van de vaste lasten in een sector.

Getroffen MKB-onderneming
De RVO verleent onder de TVL eenmalig een subsidie aan een getroffen MKB-onderneming om bij te dragen in de vaste lasten in de maanden juli tot en met september 2020.
Een getroffen MKB-onderneming is een onderneming die een omzetverlies heeft van minimaal 30%; en
een forfaitair bepaald bedrag aan vaste kosten heeft van minimaal € 4.000. Dit forfaitaire bedrag aan vaste kosten wordt berekend door het per sector bepaalde ‘vaste lasten percentage’ te vermenigvuldigen met de referentieomzet (zie hierna).

De TVL geldt per onderneming en niet per concern. Aan de besteding van de TVL worden verder geen nadere eisen gesteld. Ondernemingen hoeven het bedrag van de vaste lasten in die periode dan ook niet aan te tonen. Wel heeft u geen recht op TVL als u stopt met uw activiteiten of uw vaste lasten tot o heeft teruggebracht.

Bepaling percentage omzetverlies
Het omzetverlies is het verschil tussen de omzet van 4 maanden in 2019 met de verwachte omzet over de subsidieperiode van 4 maanden in 2020. Het gaat daarbij in beide jaren om de totale omzet van de maanden juli, augustus en september alsmede het gemiddelde van 1 maandomzet in het tweede kwartaal. Er gelden uitzonderingen voor starters.

Als een onderneming belastingplichtig is voor de omzetbelasting (btw), moet de omzet worden ontleend aan de btw-aangiften. De meeste ondernemingen doen per kwartaal btw-aangifte. Maar ook bij maandaangifte moet toch één derde van de omzet over het tweede kwartaal worden genomen en mag niet de juni-aangifte genomen worden. Als geen sprake is van btw-plicht van de onderneming (bijv. bij een fiscale eenheid) moet de omzet ontleend worden aan de financiële administratie of uit een ander bewijsstuk.

Hoogte
De hoogte van de TVL wordt met de volgende formule berekend:

TVL = referentieomzet 2019 x omzetverlies% x vaste lasten% x 0,5

Het vaste lasten percentage is een per sector bepaald percentage dat de vaste lasten deel uit maken van de omzet. Het voor een sector geldende percentage staat vermeld in de lijst met SBI-codes. Als meerdere sectoren van toepassing zijn, mag het hoogste percentage genomen worden.

Het kabinet wil maximaal 50% van de vaste lasten subsidiëren. Dit betekent dat de TVL maximaal 50% van de totale vaste lasten bedraagt (bij het volledig wegvallen van de omzet) en minimaal 15% van de totale vaste lasten (bij het halen van de drempel van het omzetverlies van 30%).
De TVL bedraagt minimaal € 1000 en maximaal € 50.000 over de gehele subsidieperiode van vier maanden.

Voorschot
Als de RVO op de aanvraag voor toekenning van de TVL positief beschikt, wordt een eenmalig voorschot toegekend van 80%. Dat voorschot is gebaseerd op het bij de aanvraag opgegeven geschatte omzetverlies.

Vestigingsvereiste
De TVL wordt alleen verstrekt aan ondernemingen met minimaal één vestiging buiten de woning waar zij zelf wonen (het privéadres van de eigenaar of eigenaren). Ook is toegestaan dat de onderneming in de privéwoning is gevestigd, maar dan moet die vestiging fysiek zijn afgescheiden en een eigen opgang of toegang hebben. Die fysieke afscheiding moet de ondernemer kunnen aantonen met bewijsstukken, zoals een huur- of koopovereenkomst of de aftrekpost van een werkruimte in de belastingaangifte inkomstenbelasting.

De vestigingsvereiste geldt niet voor:
Ambulante ondernemingen ingeschreven in het handelsregister onder de SBI-codes 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 (bijvoorbeeld markthandel, binnenvaartdienstverlening (passagiersvaart en veerdienst), zee- en kustvaart, auto- en motorrijschool, taxibedrijf, touringcaroperator, kermisexploitant).

Aanvraag

Voorschot
Aanvragen voor het voorschot kunnen worden ingediend bij de RVO vanaf 30 juni 2020 t/m 26 oktober 2020 (17.00 uur) op de website www.rvo.nl. Bij de aanvraag is een eHerkenningsmiddel niveau 1 of hoger nodig of een DigiD. Ook ondernemers kunnen inloggen met Digid.

Bij de aanvraag van het voorschot moet de onderneming een schatting van de omzet over de subsidieperiode indienen. In het geval van een fysiek afgescheiden vestiging thuis, moeten naast een verklaring met een vinkje, ook de bewijsstukken daarvan worden overgelegd.
De RVO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. De beslistermijn van de RVO op de aanvraag is acht weken, maar mag verlengd worden. Het voorschot wordt in een keer overgemaakt.

Subsidievaststelling
Na afloop van de subsidieperiode moet de onderneming uiterlijk 1 april 2021 een aanvraag indienen voor een definitieve subsidievaststelling.

De onderneming moet zowel bij de aanvraag van het voorschot als bij de subsidievaststelling een opgave van de omzet voegen, bestaande uit afschriften van de ingediende btw-aangiften, boekhouding, resultatenrekening, jaarrekening, jaarverslag of andere bewijsstukken.

De beslistermijn van de RVO op de aanvraag tot subsidievaststelling is 16 weken. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Als het daadwerkelijke omzetverlies over de subsidieperiode minder dan 30% bedraagt, stelt de RVO de uiteindelijke TVL op nihil vast.

Controle
De RVO heeft de mogelijkheid om achteraf te toetsen of de aanvrager daadwerkelijk aan alle voorwaarden voldoet en noodzakelijke bewijsstukken heeft overgelegd. Bij de controle kan de RVO gebruik maken van door de Belastingdienst verstrekte omzetgegevens en btw-plicht.

De TVL-ontvanger moet een zodanige administratie voeren dat daaruit altijd op een eenvoudige en duidelijke wijze kan worden vastgesteld dat aan de subsidie-eisen wordt voldaan. De administratie moet tien jaar lang worden bewaard.

Belastingvrijstelling
De eenmalige TVL-gift is belastingvrij. Het kabinet gaat deze vrijstelling meenemen in het wetgevingspakket Belastingplan 2021.

Meer informatie
Mirjam Meuwese, adviseur Ledenservice, Team Ondernemen Economie en Fiscaliteit meuwese@metaalunie.nl of 030-6053344.

Misschien interessant voor uBlog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

We zijn er bijna ..

> Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl