U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Het kabinet heeft op 20 mei jl. besloten de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) te verlengen. Ondernemers krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. De NOW 2.0 heeft gewijzigde voorwaarden. 

Let op : de aanvraagperiode voor NOW 2.0 loopt tot en met 31 augustus.

Alle nieuwe of verlengde regelingen, met eventuele aanpassingen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid en in de Kamerbrief Noodpakket 2.0. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen in de NOW 2.0. Lees ook de Kamerbrief derde wijziging NOW (over NOW 1.0).

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)
Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.
De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) kunt u aanvragen bij het UWV.


Veelgestelde vragen NOW

 • Aanvraagtijdvak NOW 2.0
  Gestreefd wordt naar openstelling van NOW 2.0 per 6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september kan worden aangevraagd.
  Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die reeds een aanvraag NOW 1.0 hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW.

 • Periode omzetdaling NOW 2.0
  De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

 • Referentiemaand NOW 2.0
  De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart (peildatum 15 mei) van dit jaar. NOW 2.0 volgt verder de systematiek van NOW 1.0, dat wil zeggen dat werkgevers die ten minste 20% omzetverlies verwachten, een aanvraag kunnen indienen bij het UWV.

 • Korting bij aanvragen van bedrijfseconomisch ontslag
  In de NOW 1 wordt de subsidie gekort als er voor werknemers in de periode maart tot en met 31 mei 2020 een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen bij het UWV wordt aangevraagd. Deze korting bedraag 150% van de loonsom van de betrokken werknemers.

  In de NOW 2 blijft de korting gehandhaafd, maar hij wordt verlaagd. Bij de afrekening zal de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 30 september 2020 worden ingediend.

  Ook blijven de verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) onverlet van kracht. Dit geldt voor ontslagaanvragen voor 20 of meer personen in één regio. Om in aanmerking voor de NOW 2 te komen, zullen bedrijven op het aanvraagformulier voor de NOW dan ook moeten verklaren, ingeval de WMCO van toepassing is, dat zij gedurende een periode van vier weken zullen overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en dat zij de aanvraag voor ontslag niet eerder indienen dan vier weken nadat de WMCO-melding aan de vakbeweging is gedaan.

 • Dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen
  Bedrijven moeten voorafgaand aan de aanvraag verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren aan het bestuur of de directie van het bedrijf of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Deze verklaring moet in de administratie worden bewaard. Dit geldt voor alle bedrijven en concerns die een subsidievoorschot ontvangen van € 100.000 of meer (of een definitieve subsidie van € 125.000 of meer). Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan.

 • Accountantsverklaring
  Het kabinet had eerder besloten om bij het definitief vaststellen van de NOW-subsidie in sommige gevallen een accountantsverklaring verplicht te stellen. Om te bepalen voor welke organisaties dat van toepassing is, zijn nu twee grenzen vastgesteld. Voor de NOW zal de accountantsverklaring verplicht gesteld wordt voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000,- of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan €125.000,-, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vastgestelde subsidie van €125.000,- of meer een accountantsverklaring vereist. Bedrijven en instellingen die een voorschot van minder dan €100.000,- hebben ontvangen zullen zelf moeten inschatten of de subsidie op €125.000,- of meer zal worden vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Om de berekening die daarvoor nodig is te kunnen maken, zal een online rekentool beschikbaar worden gesteld.

  Dat betekent dat er in situaties waarin geen accountantsverklaring nodig is, wel controle plaatsvindt. De werkgever is verantwoordelijk voor de informatie die hij bij de aanvraag en de vaststelling van de subsidie verstrekt. De werkgever dient met betrekking tot de omzet en de loonsom een zodanig controleerbare administratie te beheren, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt. De verzoeken tot vaststelling waarbij geen accountantsverklaring is vereist worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

  Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden – bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de €20.000 of een vaststellingsbedrag boven de €25.000,-, een verklaring van een derde (accountant, administratiekantoor) overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt.

 • Scholing
  Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door, waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

 • Openbaarmaking
  De NOW is een subsidie. De overheid betracht bij de besteding van publiek geld zoveel mogelijk transparantie. De naam van een aanvrager, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie, worden vanaf eind juni wordt op de website van UWV gepubliceerd. Blog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Waar een wil is ...

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl