U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
UPDATE 11-5

Verlaging maandloon voor restant 2020
De BV en de houder van het aanmerkelijk belang die werkt voor die vennootschap mogen in 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken, als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van de BV. Pas aan het einde van het jaar moet de BV het gebruikelijk loon over geheel 2020 vaststellen en in de aangifte loonheffingen vermelden.
Bij verlaging van het maandloon vermeldt de BV in de aangiften loonheffingen het loon dat de ab-houder die in of voor de vennootschap werk heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik van een auto). Uiterlijk aan het einde van 2020 (of als dat eerder is het einde van de dienstbetrekking), bepaalt de BV wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Heeft de ab-houder te weinig loon van de BV genoten, dan moet het verschil nog als loon worden aangeven.

Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling
Het kabinet heeft op 24 april 2020 een extra maatregel aangekondigd rond het gebruikelijk loon. Ab-houders mogen in 2020 tijdelijk van een lager loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van hun bedrijf. Daarbij wordt het gebruikelijk loon van 2020 op basis van het gebruikelijk loon 2019 aangepast op basis van de omzet exclusief btw van de eerste 4 maanden 2020 ten opzichte van de omzet van eerste 4 maanden 2019. (formule gebruikelijk loon 2020: gebruikelijk loon 2019 x omzet eerste 4 maanden 2020/omzet eerste 4 maanden 2019) Aan deze verlaging zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • Als de ab-houder feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit de formule, geldt dat hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een BV voor de ab-houder gebruik maakt van de NOW. Een eventuele Tozo-uitkering is geen loon en heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon. 
  • Van de verlaging van het gebruikelijk loon via deze formule kan geen gebruik worden gemaakt voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Toepassing van de formule kan er toe leiden dat het loon van de ab-houder lager is dan de wettelijke grenzen van € 46.000, 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer. Toepassing van de formule kan niet leiden tot een hoger gebruikelijk loon. Het blijft daarnaast mogelijk op grond van de bestaande wettelijke mogelijkheden een lager gebruikelijk loon aannemelijk te maken.

Geen terugwerkende kracht
In 2020 al uitbetaald loon aan de ab-houder kan niet met terugwerkende kracht worden verlaagd. De BV mag het loon van de ab-houder alleen voor de toekomstige maanden in 2020 verlagen.

Aangifte loonheffingen
Bij verlaging van het maandloon vermeldt de BV in de aangiften loonheffingen het loon dat de ab-houder heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik van een auto). Uiterlijk aan het einde van 2020 (bepaalt de BV wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Heeft de ab-houder te weinig loon van de BV genoten, dan moet het verschil nog als loon worden aangeven.

Geen toestemming Belastingdienst
De BV en de ab-houder mogen het tijdelijk lager loon zonder toestemming vooraf van de Belastingdienst overeenkomen. Maar men kan ook altijd overleggen met de Belastingdienst over de toepassing van de gebruikelijkloonregeling in specifieke situaties, bijvoorbeeld als toepassing van de formule geen of onvoldoende oplossing biedt. Zo kan in geval van bijkomende omstandigheden een (nog) lager gebruikelijk loon worden vastgesteld.

Misschien interessant voor uHeeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog


Bert Jaarsma     
Directie

Quarantaine vergoeden

> Lees meer.