U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 1.0)
UPDATE 25-5

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is één van die maatregelen.

Een uitgebreide toelichting en up to date veelgestelde vragen over deze maatregel vindt u via de volgende link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

Aanvragen doet u bij het UWV:
https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx?friendlyurl=/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx

Stappenplan  aanvraag NOW

> NOW voor en na calculator 


Veelgestelde vragen NOW

 • Vanaf wanneer en hoe kan ik gebruik maken van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid?
  Vanaf 14 april 2020 tot en met 31 mei 2020 kunt u de subsidieaanvraag via de website van het UWV indienen. Dit kan via de volgende link: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/. De Metaalunie heeft voor het doen van de aanvraag een stappenplan opgesteld.

  Het aanvraagtijdvak van het eerste pakket wordt verlengd van 31 mei naar 5 juni. Dit houdt verband met twee nieuwe mogelijkheden die zijn opgenomen in de NOW: de mogelijkheid om voor de berekening van de loonsom ook te kijken naar de maanden maart, april en mei en de mogelijkheid om bij een overgang van onderneming de omzet op een afwijkende manier te bepalen. Hierdoor kunnen werkgevers die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor een tegemoetkoming op grond van de NOW mogelijk alsnog succesvol een aanvraag doen. Werkgevers kunnen dus tot en met 5 juni gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheden in de NOW 1. (Lees ook de Kamerbrief over de NOW aanpassing.)

 • Binnen welke termijn volgt een beslissing op mijn aanvraag?
  Er geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken (Zie voorschot). 

 • Is het mogelijk om een voorschot te ontvangen?
  Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.

 • Moet ik nog iets doen nadat ik de aanvraag heb ingediend?
  Ja, na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever definitieve vaststelling van de subsidie aan te vragen. U ontvangt hierover bericht van UWV. Aanvraag van definitieve vaststelling van de subsidie is mogelijk vanaf 7 september 2020 (mits alleen aanvraag voor NOW 1). Bij gebruik van NOW 2 is een aanvraag voor definitieve vaststelling pas mogelijk na afloop NOW 2. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist. Zie het kopje 'Accountantsverklaring' verder op deze pagina.

 • Welke gegevens zijn nodig voor de aanvraag?
  Voor de aanvraag zijn de volgende gegevens nodig:
  • De procentuele verwachte omzetdaling ;
  • Het loonheffingennummer;
  • Het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt;
  • Indien de werkgever een WTV-aanvraag had ingediend, dient het dossiernummer van die aanvraag vermeld te worden.

 • Wat zijn de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid?
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies. Deze omzetdaling ziet op een periode van 3 maanden;
  • In de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd zal werkgever geen ontslag van medewerkers aanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen. Heeft werkgever een ontslagaanvraag ingediend tussen 18 maart en 31 mei 2020, dan dient werkgever deze aanvraag in te trekken. De voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart tot en met 17 maart.
  Naast deze voorwaarden is de werkgever ook verplicht om zich aan de volgende voorwaarden te houden:
  • Werkgever heeft een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
  • De werkgever is verplicht de subsidie volledig aan te wenden voor het betalen van de door hem verschuldigde loonkosten;
  • Indien werkgever loonkostensubsidie vanuit de gemeente ontvangt, dient werkgever bij de gemeente te melden dat hij de subsidie heeft aangevraagd. Staatssecretaris Van Ark geeft aan geen verdere stappen te zetten om verrekening mogelijk te maken. Zij schrijft: “De noodzaak voor een verplichting voor werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen om de toekenning van subsidie op grond van de NOW te melden aan de gemeente van wie zij de loonkostensubsidie ontvangen komt hiermee te vervallen.”
  • De werkgever is verplicht de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan de medewerkers te informeren over de subsidieaanvraag.

 • Kan de subsidieaanvraag worden geweigerd?
  Ja, de subsidieaanvraag kan in de volgende gevallen worden geweigerd:
  • Als niet of niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat de omzetdaling ten minste 20 % zal zijn;
  • Het opgegeven rekeningnummer correspondeert niet het loonheffingennummer;
  • Er geen loongegevens beschikbaar zijn in de polisadministratie;
  • De aanvraag niet voldoet aan de in deze regeling gestelde voorwaarden.

 • Hoe bepaal ik de hoogte van mijn omzetverlies?
  De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaands-periode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maand maart, april of mei 2020. U kunt dus kiezen uit de volgende perioden:
  Maart/ april/ mei 2020
  April/ mei/j uni 2020
  Mei/ juni/ juli 2020

  De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019 (ook wel referentieomzet), gedeeld door 4. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever (definitieve) vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist.

 • Wat is de hoogte van de subsidie?
  De hoogte van de subsidie in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.
  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de subsidie 90% van de loonsom;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de subsidie 45% van de loonsom;
  • als 20% van de omzet wegvalt, bedraagt de subsidie 18% van de loonsom.
  Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

  De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. In formulevorm:
  NOW = omzetdaling% x loonsom per maand x 3 x 130% x 90%
  Er kan een correctie plaatsvinden op de subsidie, als blijkt dat er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

 • Wat wordt gehanteerd als loonsom?
  Voor de loonsom wordt van het SV loon uitgegaan. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Besloten is voor een opslag voor werkgeverslasten van 30%. Loon boven € 9.538 per maand komt niet voor subsidie in aanmerking.

 • Hoe lang kan ik gebruik maken van de subsidie vanuit het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid?
  De subsidie kan voor 3 maanden worden aangevraagd. De mogelijkheid om de noodmaatregel met drie maanden te verlengen, wordt opengehouden. Aan een verlengde regeling kunnen nadere voorwaarden worden toegevoegd. Medio mei wordt hierover meer bekend gemaakt.

 • Wij hebben meerdere loonheffingennummers, moet ik voor elk loonheffingennummer apart een aanvraag indienen?
  De subsidie dient te worden aangevraagd per loonheffingennummer. Als een werkgever meerdere loonheffingennummers heeft, dient er dus per loonheffingennummer een aanvraag te worden ingediend. Daarbij is het wel van belang dat de omzetdaling van 20% toeziet op de gehele organisatie. Heeft een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies, dan krijgen de afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen subsidie. Het kabinet heeft op 22 april j.l. aangekondigd dat deze concernregeling wordt aangepast. Lees hieronder meer informatie over dit onderwerp.

  Omzetdaling bij concerns
  Als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen gold aanvankelijk de omzetdaling op concernniveau. Heeft een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies, dan kregen de afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming. Ook buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met loon in Nederland tellen mee.
  Maar het kabinet heeft op 22 april 2020 aangekondigd de concernbepaling aan te passen, in het belang van behoud van werkgelegenheid. (Lees de Kamerbrief over de NOW en de Regeling voor de wijziging van de NOW). Concerns met minder dan 20% omzetverlies kunnen van een afwijkingsmogelijkheid gebruik maken. Daardoor kunnen zij toch voor individuele werkmaatschappijen NOW-subsidie aanvragen, op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Voor concerns die wel een omzetdaling van minimaal 20% hebben geldt de afwijkingsmogelijkheid niet.

  Aan de afwijkingsmogelijkheid voor concerns worden de volgende extra voorwaarden verbonden:
  • De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben.
  • Het concern moet verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
  • De werkmaatschappij (de werkgever) moet een overeenkomst met de betrokken vakbonden of de personeelsvertegenwoordiging hebben over werkbehoud bij de werkmaatschappij.
  • Het concern mag geen gebruik maken van personeel-BV’s.
  • De accountant moet controleren dat binnen het concern niet geschoven wordt met omzet, personeel, interne doorbelastingen (transfer pricing) en voorraad gereed product, met als doel de NOW-subsidie te maximaliseren. In de nog uit te werken standaarden van accountants wordt dit nog nader gedefinieerd.


  De hoofdregeling blijft ongewijzigd
   
  Het wordt enkel mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen van een concern om subsidie voor hun loonkosten aanvragen, op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. het concernniveau) als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij gewoon gebruik kunnen maken van de regeling. Voor hen geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet.

 • Voor welke medewerkers kan ik in aanmerking komen voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid?
  Voor medewerkers met een vast en met een flexibel contract zolang zij in dienst zijn gedurende de aanvraagperiode. Ook is de NOW van toepassing op de loonkosten voor medewerkers waarvoor werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft.
  Ook uitzendbedrijven kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een subsidie aanvragen.

  Directeur/grootaandeelhouder (dga)
  De niet-verzekerde directeur-grootaandeelhouders (dga) valt niet onder de NOW. Ook niet als de dga vrijwillig verzekerde is. Zie voor de DGA de regeling TOZO.

 • Moet ik al mijn medewerkers volledig doorbetalen?
  Ja, er wordt verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Medewerkers in dienst van de werkgever met een vaste arbeidsomvang hebben wettelijk recht op loon zolang het dienstverband voortduurt. De NOW voorziet ook in tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers wanneer zij meer loon betalen aan de medewerkers met een flexibele arbeidsomvang dan waar zij wettelijk toe verplicht zijn. De NOW stimuleert de werkgever daarmee om in de situatie waar geen loondoorbetalingsverplichting bestaat op grond van de wet, toch coulance-halve het loon door te betalen. In de loonsom die wordt gebruikt voor de vaststelling van de NOW worden namelijk ook de lonen van medewerkers met een flexibele urenomvang meegenomen.

 • Is de eis ‘WW-recht’ nog van belang?
  De NOW staat los van de WW-regeling en het WW-recht van de medewerker wordt dan ook niet opgesoupeerd.

 • Accountantsverklaring (update 20 mei 2020)
  Het Het kabinet had eerder besloten om bij het definitief vaststellen van de NOW-subsidie in sommige gevallen een accountantsverklaring verplicht te stellen. Om te bepalen voor welke organisaties dat van toepassing is, zijn nu twee grenzen vastgesteld. Voor de NOW zal de accountantsverklaring verplicht gesteld wordt voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000,- of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan €125.000,-, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vastgestelde subsidie van €125.000,- of meer een accountantsverklaring vereist. Bedrijven en instellingen die een voorschot van minder dan €100.000,- hebben ontvangen zullen zelf moeten inschatten of de subsidie op €125.000,- of meer zal worden vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Om de berekening die daarvoor nodig is te kunnen maken, zal een online rekentool beschikbaar worden gesteld.

  Dat betekent dat er in situaties waarin geen accountantsverklaring nodig is, wel controle plaatsvindt. De werkgever is verantwoordelijk voor de informatie die hij bij de aanvraag en de vaststelling van de subsidie verstrekt. De werkgever dient met betrekking tot de omzet en de loonsom een zodanig controleerbare administratie te beheren, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt. De verzoeken tot vaststelling waarbij geen accountantsverklaring is vereist worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

  Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden – bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de €20.000 of een vaststellingsbedrag boven de €25.000,-, een verklaring van een derde (accountant, administratiekantoor) overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt.

 • Openbaarmaking
  De NOW is een subsidie. De overheid betracht bij de besteding van publiek geld zoveel mogelijk transparantie. De naam van een aanvrager, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie, worden vanaf eind juni wordt op de website van UWV gepubliceerd.


Factsheet NOW
UWV heeft een factsheet over NOW gemaakt. > Bekijk de factsheet.


Blog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Politieke aard-
verschuiving

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl