U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details

Koninklijke Metaalunie is partner van MVO-Nederland. Met MVO-Nederland is Metaalunie van mening dat bij mvo een bedrijf de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. 
 
Mvo is de standaard voor ondernemen in de 21e eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij: 

  • Mvo is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.
  • Mvo is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholdersbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. Mvo is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de mvo-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  • Mvo is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Waar staat u met mvo? 
Welke ambitie heeft u met mvo? En waar staat u op dit moment? Is er een gat tussen ambitie en status quo en hoe kunt u dat gat dichten? De digitale Metaalunie mvo-monitor geeft hier antwoord op. In deze digitale mvo-monitor is op brancheniveau, het mkb-metaal, een praktische vertaling gemaakt naar de verschillende kernthema's uit de ISO 26000 MVO gaat daarbij uit van zeven principe's: 

  1. een organisatie legt rekenschap af van haar effecten op de maatschappij, de economie en het milieu
  2. een organisatie is transparant in haar besluiten en activiteiten die een effect hebben op de maatschappij en het milieu
  3. een organisatie gedraagt zich ethisch
  4. een organisatie respecteert de belangen van haar stakeholders
  5. een organisatie respecteert de rechtsorde en accepteert dat dit verplicht is
  6. een organisatie respecteert de internationale gedragsnormen
  7. een organisatie respecteert de mensenrechten en onderkent de universaliteit en het belang hiervan

De zeven principes zijn in elke ambitie, voor elk onderwerp binnen de kernthema's, in de digitale Metaalunie mvo-monitor gewogen en verankerd. Een belangrijk element binnen mvo is de dialoog met stakeholders. In het vaststellen van de ambities in deze mvo-monitor zijn dan ook, voor de branche relevante, stakeholders betrokken. De volgende stakeholders hebben een actieve bijdrage geleverd en onderschrijven de relevantie van deze mvo-monitor; COS Brabant, Syntens, Ministerie I & M, Commissie EZ Koninklijke Metaalunie (mkb-metaal ondernemers) & Provincie Noord Brabant en Overijssel. Door het betrekken van deze stakeholders heeft de Metaalunie op brancheniveau invulling gegeven aan dit element.

Mvo internationaal
De aandacht voor mvo beperkt zich niet meer tot uw bedrijf in Nederland maar strekt zich uit over de hele keten. We spreken dan van internationaal mvo. De aandacht gaat dan vaak uit naar arbeidsomstandigheden bij toeleveranciers, kinderarbeid, het gebruik van schadelijke stoffen en (meer recent) het gebruik van mineralen uit conflictgebieden. Steeds meer (grote) bedrijven doen aan risicomanagement om de kans op reputatieschade te voorkomen en ook de overheid stelt steeds meer regels aan mvo in uw keten, ook voor het verkrijgen van subsidies.

Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor u als toeleverancier. Mogelijk weet u niet wat de arbeidsomstandigheden zijn bij uw toeleveranciers of heeft u geen zicht op het uitbesteden van productie door directe toeleveranciers (“subcontracting”). Dit kan leiden tot bedrijfsrisico’s, bijvoorbeeld wanneer uw klanten dat wel van u verwachten of wanneer u gebruik wilt maken van subsidies van de overheid.

Tegelijkertijd kunt u ook uw voordeel doen met een kritische markt. Bijvoorbeeld wanneer u wel zicht hebt op uw keten en kunt laten zien dat u en uw toeleveranciers op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. U hebt dan mogelijk een voordeel bij aanbestedingen.

Natuurlijk kunt u via de aandacht voor internationaal mvo ook een positieve bijdrage leveren aan de landen waar u zaken mee doet. Bijvoorbeeld wanneer u met uw producten, diensten of kennis kunt bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling in uw exportmarkt. Het mes snijdt dan aan twee kanten. U vergroot uw exportmarkt en u draagt bij aan duurzame ontwikkeling.Blog

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Waar een wil is ...

Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl