U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Nederland is een relatief dichtbevolkt land, waardoor je al snel discussie krijgt over ruimtebeslag. Nu de huizenmarkt weer stevig aantrekt, komt de vraag op hoeveel en waar we nieuwe woningen moeten gaan bouwen. Een andere ontwikkeling op het gebied van ruimtebeslag betreft de nieuwe Omgevingswet, waaraan wordt gewerkt. Nog niet lang geleden kwam de door het kabinet ingestelde Commissie Stedelijke Herverkaveling in dit kader met een advies voor verplichte stedelijke herverkaveling. Wij hebben ons hier stevig tegen verzet en gelukkig heeft minister Schultz dit advies niet overgenomen en gewijzigd in vrijwillige herverkaveling. 

In ditzelfde kader is de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) eind juni met het advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ gekomen. In dit advies staat het voorstel private partijen, zoals projectontwikkelaars, zelf de mogelijkheid te geven om te mogen onteigenen, in plaats van gemeenten die nu deze publieke rol vervullen. Een opvallend voorstel, wat een onwenselijke aantasting van het onteigeningsrecht is. Dit Rli-advies versterkt teveel de positie van de vaak toch al machtige projectontwikkelaars ten opzichte van de eigenaren in het gebied waar de projectontwikkelaar aan de slag wil. Als Metaalunie zijn wij natuurlijk niet tegen gebiedsontwikkeling, maar de rechten van bestaande eigenaren, zoals bedrijven op een bedrijventerrein, moeten wel gerespecteerd worden. 

We zien sowieso een trend naar ontwikkeling van alleen nieuwe initiatieven. Soms is dit meer dan logisch, maar het bestaande moet ook aandacht blijven krijgen. Teveel zien we op verschillende plekken in het land dat gemeenten oudere bedrijventerreinen niet meer faciliteren, zoals je wel zou mogen verwachten. Liever wil de gemeente geld verdienen aan de verkoop van grond op een nieuw bedrijventerrein en tegelijkertijd woningbouw op het bestaande bedrijventerrein realiseren door bedrijven daar als het ware langzaam uit te roken. Als de gemeente bedrijven wil dwingen om te verplaatsen is de Onteigeningswet de ultieme stok achter de deur, waarin publiekrechtelijk ook de rechten van de te onteigenen partij geregeld worden. Een ‘stok’ die in de praktijk werkt als drukmiddel om in de meeste gevallen tot een ‘minnelijke schikking’ te komen, d.w.z. zonder dat een echte onteigeningsprocedure wordt opgestart. 

Wij zijn daarom voorstander van het respecteren van het eigendomsrecht van bedrijven en daar ook rekening mee houden. Een  kleiner bedrijf heeft vaak een zwakke positie in het ‘onteigenings- dan wel verplicht verplaatsen-spel’.  Nog meer druk vanuit de overheid of private partijen vergroot de onzekerheid voor ondernemers en daar is geen behoefte aan.

Bert Jaarsma
Directeur Organisatie 


Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Ruimte voor het mkb
> Lees meer.

Contact

030 6053344                                   
info@metaalunie.nl