U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
De Europese Commissie heeft recent een aantal toezichtmaatregelen geïntroduceerd die betrekking hebben op de invoer van:

 • ijzer, gelegeerd en niet-gelegeerd staal en roestvrij staal, alsmede voor de vervaardiging daarvan benodigde basisproducten (ook in de vorm van korrels of van poeder); en
 • diverse metalen producten.
  Hierna geven wij een kort overzicht van deze toezichtmaatregelen.

Toezichtmaatregelen metaal
Op de voet van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/670 van 28 april 2016 (hierna: Uitvoeringsverordening), is voorafgaand Unietoezicht ingesteld op de invoer van vorengenoemde producten. De Uitvoeringsverordening bepaalt dat de onderhavige producten pas in het vrije verkeer kunnen worden gebracht nadat een toezichtsdocument is afgegeven en kan worden overgelegd. De regeling is van toepassing vanaf 28 mei 2016 tot en met 15 mei 2020.

Het toezichtsdocument (een voorbeeld vindt u op deze pagina) wordt automatisch en voor elke gevraagde hoeveelheid automatisch kosteloos afgegeven. Gezien de termijnen die in de Uitvoeringsverordening zijn gesteld dient de aanvraag in ieder geval 8 werkdagen vóór de invoer te zijn ingediend bij de bevoegde autoriteiten. Teneinde tijdig in het bezit te zijn van een gewaarmerkt toezichtsdocument adviseren wij importeurs de aanvragen daarvoor ruim op tijd in te dienen.

Bevoegde autoriteit
Voor Nederland is deze autoriteit:

Belastingdienst/Douane/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 3070 
6401 DN Heerlen

Fax: 050 - 523 23 41

Te vermelden gegevens
In de aanvraag dienen in ieder geval de volgende gegevens te worden vermeld (artikel 2, lid 6, Uitvoeringsverordening):

 1. naam en adres van de aanvrager (met inbegrip van zijn telefoonnummer en e-mailadres of fax en eventueel zijn identificatienummer bij de bevoegde nationale autoriteiten), alsmede zijn btw-nummer indien hij btw-plichtig is;
 2. eventueel naam en adres van de aangever of de eventuele vertegenwoordiger van de aanvrager (met inbegrip van zijn telefoonnummer en e-mailadres of fax);
 3. de omschrijving van de goederen met opgave van: 
  a.  de handelsbenaming,
  b. de Taric-code, 
  c. oorsprong en herkomst; 
 4. de aangegeven hoeveelheden, in kilogram, en eventueel in iedere andere ter zake doende extra eenheid (paar, stuks enz.); 
 5. de waarde van de goederen, cif-prijs grens Unie in euro; 
 6. de volgende verklaring, gedateerd en ondertekend door de aanvrager, die daarin ook zijn naam in hoofdletters vermeldt: „Ondergetekende verklaart dat de inlichtingen in deze aanvraag naar beste weten en te goeder trouw werden verstrekt en dat hij in de Unie is gevestigd.” 

De aanvrager dient tevens een handelsdocument (bv. een koopcontract of een pro-formafactuur) voor te leggen dat aantoont dat het product zal worden geïmporteerd. Een aanvrager zal op het moment van de aanvraag van het toezichtsdocument niet altijd beschikken over de exacte waarde waarvoor de goederen uiteindelijk in het vrije verkeer zullen worden gebracht. De Uitvoeringsverordening staat toe dat afwijking van de opgegeven waarde en de bij invoer in het vrije verkeer aangegeven waarde maximaal minder dan 5% afwijkt.

Geldigheidsduur
Een afgegeven toezichtsdocument is vier maanden geldig, maar kan met vier maanden worden verlengd. Dit houdt in dat een toezichtsdocument dat gedurende 8 maanden (gedeeltelijk) ongebruikt is gebleven, als vervallen, moet worden aangemerkt. 

Indienen aanvragen
De Uitvoeringsverordening staat toe dat aanvragen elektronisch worden verzonden. Hierover kunnen afspraken met de CDIU worden gemaakt.

Afschrijven hoeveelheden
Het toezichtsdocument kan worden aangevraagd voor binnengebrachte hoeveelheden die vervolgens per invoer, met een verwijzing naar het invoerdocument, worden afgeschreven van de totale hoeveelheid. Vóór de afloop van de eerste 4 maandelijkse termijnen dient een verzoek tot verlenging te worden ingediend. Na verloop van 8 maanden dient een nieuw toezichtsdocument te worden aangevraagd voor de niet in het vrije verkeer gebrachte hoeveelheid.

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Begin of einde pensioendiscussie?
Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl