U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om een RIE met bijbehorend plan van aanpak te (laten) opstellen. De inventarisatie houdt in dat een bedrijf een overzicht moet maken van alle voor de werknemers binnen het bedrijf voorkomende gevaren. Deze gevaren kunnen betrekking hebben op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. De in kaart te brengen risico’s zijn onder meer: de gebruikte machines en gereedschappen, de inrichting van de werkplek, klimaat en ventilatie, de fysieke belasting, lawaai en gevaarlijke stoffen en werken op locatie.

Plan van aanpak
In de evaluatie worden de geïnventariseerde risico’s beoordeeld. Op basis van de uitgevoerde RIE moeten maatregelen in het bedrijf genomen worden om de geconstateerde gevaren op te heffen of te verminderen. Daarbij kan een bepaald tijdpad worden afgesproken, afhankelijk van de omvang van het risico. Dit is het plan van aanpak.
De wetgever laat open wie de RIE uitvoert. Dat kan de ondernemer zelf zijn, een of meer van zijn werknemers of een deskundige van buitenaf.
Bedrijven die de RIE niet door een gecertificeerde arbodienst laten uitvoeren, moeten deze naderhand wel laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst, tenzij ze onder een van de uitzonderingen vallen.

Uitzonderingen
Bedrijven met 25 werknemers of minder, die gebruik hebben gemaakt van een passende branche-RIE (zoals de RIE-Metaalbewerking) en onder de betreffende cao vallen, hoeven de RIE niet te laten toetsen. Voorwaarde is wel dat het bedrijf onder de cao valt.
Werkgevers die personen arbeid laten verrichten voor een tijdsduur van in totaal niet meer dan 40 uur per week, bijvoorbeeld maximaal 1 fulltimer of 2 medewerkers voor maximaal 20 uur per week, zijn ook uitgezonderd van deze verplichting.
Let op: Uitzendkrachten, inleenkrachten, stagiair(e)s en vrijwilligers gelden als werknemers. Bepalend is of er een gezagsverhouding bestaat tussen werkgever en arbeidskracht.

Toetsing vanaf 1 juli 2022
Voor bedrijven die hun RI&E wel moeten laten toetsen, wijzigt de toetsing vanaf 1 juli 2022. Het certificatieschema voor de kerndeskundigen die de RI&E toetsen en de wijze van toetsing wijzigen vanaf die datum. Er wordt dan een splitsing gemaakt tussen een zogenaamde systeemtoetsing en een scopetoetsing. De eerste beoordeelt of de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) alle wettelijk verplichte onderdelen bevat, de tweede kijkt of alle risico’s juist en afdoende in kaart zijn gebracht. Hiervoor moet de kerndeskundige inhoudelijke kennis hebben van de materie. In het nieuwe Certificatieschema is aangegeven welke kerndeskundige over welke expertise beschikt. De publicatie van het nieuwe Certificatieschema is te vinden via officiële publicaties van Rijksoverheid.nl.

RIE-Metaalbewerking
De sociale partners in de metaalbewerking - Koninklijke Metaalunie en de vakbonden FNV, CNV en De Unie - hebben in nauwe samenwerking met ArboNed de RIE Metaalbewerking ontwikkeld. Hiermee kunnen ondernemers zelf de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) voor hun bedrijf uitvoeren.

Metaalunieleden kunnen kosteloos gebruik maken van de RIE Metaalbewerking. U kunt inloggen met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als van de Metaalunie Ledenportal. Leest u vooraf wel goed de invulinstructie.

Checklist gezondheidsrisico’s
Werkgevers die die personen arbeid laten verrichten voor een tijdsduur van in totaal niet meer dan 40 uur per week kunnen ook gebruik maken van de eenvoudigere Checklist gezondheidsrisico’s van het ministerie van SZW

Boete
De Inspectie SZW heeft de bevoegdheid om direct een boete op te leggen als zij constateert dat een bedrijf niet beschikt over de wettelijk verplichte RI&E met plan van aanpak. 

- Geen RI&E? Dan krijgt de werkgever een boete van max. 4.500 euro.
- Geen plan van aanpak? Dan krijgt de werkgever een boete van max. 3.000 euro.

Metaalunie helpt u
Heeft u vragen over de RI&E Metaalbewerking, dan biedt de Metaalunieworkshop RI&E Metaalbewerking in een dag uitkomst. Tijdens de workshop wordt u getraind op alle onderdelen van de branche-RI&E. Daarna kunt u desgewenst een afspraak maken met een van de verbetercoaches van 5xbeter. Zij ondersteunen u bij het uitvoeren van de verbeterchecks die voortvloeien uit de RI&E. De deskundige verbetercoaches zijn ook beschikbaar als u deze workshop niet heeft gevolgd maar wel gerichte vragen heeft over uw RI&E. Ook bij twijfel kunt u kosteloos bij hen terecht.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl
Blog

Blog

Adriaan Vonk / Directie      

Een vacature is geen sinecure

Lees meer.