U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details
Goederen die van Nederland naar een ander EU-land gaan zijn, mits voldaan wordt aan de voorwaarden,  belast in het land waar ze naar toe gaan. Dit wordt bereikt door op de (intracommunautaire) levering vanuit Nederland het 0% tarief toe te passen en in het andere EU land belasting te heffen wegens de (intracommunautaire) verwerving van de goederen. De eventuele voorbelasting mag op de gebruikelijke wijze in aftrek worden gebracht.

Voorwaarden voor het gebruik van het nultarief zijn:

De leverancier moet kunnen bewijzen dat de goederen naar een ander EU-land zijn vervoerd. Uit jurisprudentie blijkt dat de leverancier in elk geval aan deze bewijslast voldoet als hij aan de Belastingdienst de volgende stukken kan overleggen:

  • Kopieën van facturen die op de transacties betrekking hebben
  • De CMR vrachtbrieven
  • Pakbonnen
  • Betalingsbewijzen
  • Kopiefacturen waarop voor ontvangst is getekend
  • Verklaring van de vervoersonderneming of als de ondernemer zelf voor het vervoer zorgt een zodanige administratie dat daaruit de bestemming van de goederen blijkt.  In het bijzonder gelden dan de dag- en weekstaten waarop de chauffeur heeft aangegeven welke zendingen hij naar welke bestemming heeft vervoerd in combinatie met urenverantwoordingsstaten en de tachograafschijven en/of het werkboekje van de chauffeur.
  • In het andere EU land is btw verschuldigd wegens de intracommunautaire verwerving.
  • De leverancier beschikt over het btw-identificatienummer van zijn afnemer. Dit nummer moet de leverancier vooraf op juistheid controleren (zie http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/check-number-vies/index_nl.htm). Ook dient dit nummer op de factuur te worden vermeld.

Als aan een van deze voorwaarden niet is vervuld, is de levering vanuit Nederland belast met 21% btw. De afnemer kan deze Nederlandse btw terugvragen bij de Belastingdienst in zijn land.

Afnemer haalt de goederen op

Als goederen aan een buitenlandse afnemer worden geleverd af fabriek of af magazijn zal de leverancier moeilijk kunnen bewijzen dat de goederen naar een ander EU land zijn vervoerd. Toch zijn er omstandigheden denkbaar waaronder de leverancier erop mag vertrouwen dat de goederen naar een ander EU land worden vervoerd. In aanvulling op het in de administratie al aanwezige samenstel van bescheiden en vastleggingen moet het gaan om een vaste afnemer die voorafgaand aan het vervoer een volledig ingevulde vervoersverklaring heeft afgegeven. Dergelijke  vervoersverklaringen zijn te vinden op de Metaalunie ledenportal in het Nederlands, Engels en Duits.

Factuurvereiste
Op de factuur moet een verwijzing staan naar toepassing van het nultarief. Dit kan zijn 0% wegens intracommunautaire levering. Ook moet het btw nummer van de afnemer worden vermeld.

BTW aangifte
De intracommunautaire levering wordt vermeld bij vraag 3b van de aangifte.
Daarnaast is de ondernemer verplicht een opgaaf intracommunautaire prestatie in te dienen. Dit wordt listing genoemd.

Let op:
Bij goederen die worden geïnstalleerd/gemonteerd
Het btw nultarief geldt niet voor geleverde goederen die op grond van de overeenkomst ook worden geïnstalleerd of gemonteerd. Een dergelijke levering die gepaard gaat met montage/installatie wordt een montagelevering genoemd. In dat geval geldt dat de btw verschuldigd is van het land van montage/installatie. Gelukkig kunnen ondernemers die een montagelevering verrichten aan ondernemers in andere lidstaat tegenwoordig de btw van het land van montage/installatie verleggen naar de afnemer. Ook in dat geval dient men het btw nummer van de afnemer vooraf te controleren en te vermelden op de factuur. Wij adviseren op de factuur naast de term btw verlegd de tekst artikel 36 Richtlijn en artikel 194 Richtlijn te vermelden.

Geen douanerechten
Zolang de goederen de EU niet verlaten, zijn er geen douanerechten verschuldigd.

Aanvullende Btw eisen bij invoer vanuit Duitsland
Om het btw 0% tarief voor intracommunautaire leveringen te mogen toepassen heeft de Duitse leverancier met ingang van 1 oktober 2013 naast uw btw nummer  voortaan ook een ontvangstbevestiging (Gelangenbestätigung) of een van de volgende alternatieven nodig:
- Een bewijs van verzending (bijv. vrachtbrief) met bijbehorende ontvangstbevestiging.
- Een ladingsbrief of de duplicaten hiervan;
- Een bevestiging van het vervoersbedrijf;
- Een plaatsing van de order incl. de stukken mb.t. het transport;
- Bij verzending per post een reçu van de post in ontvangstname en het bewijs van betaling van de levering.

Als u de ontvangstbevestiging of een van de bovenstaande documenten niet overhandigt, zal de Duitse leverancier u met Duitse btw moeten factureren.

Ook Nederlandse ondernemers die goederen tegen het 0% btw tarief leveren aan btw ondernemers in andere EU landen moeten naast verificatie en vermelding van het btw nummer van de afnemer op de factuur door middel van zoveel mogelijk bescheiden uit hun administratie kunnen aantonen dat de goederen daadwerkelijk zijn vervoerd naar een ander EU land. U voldoet aan deze bewijslast als u in uw administratie de volgende zaken heeft zitten: kopie van de factuur, CMR vrachtbrief, pakbonnen, betalingsbewijzen, kopiefacturen waarop de ontvangst is getekend en een verklaring van de vervoersonderneming.

Meer informatie Team Ondernemen, Economie & Fiscaliteit

Misschien interessant voor u

Blog

Blog


Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Begin of einde pensioendiscussie?
Lees meer.

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl